รายงานผล
การสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ระหว่าง วันที่ 4-11 มกราคม 2562

ภาษาไทย

ม.1 : ม.2 : ม.3 : ม.4 : ม.5 : ม.6 :

ภาษาต่างประเทศ

ม.1 : ม.2 : ม.3 : ม.4 : ม.5 : ม.6 :

คณิตศาสตร์

ม.1 : ม.2 : ม.3 : ม.4 : ม.5 :

วิทยาศาสตร์

ม.1 : ม.2 : ม.3 : ม.4 : ม.5 : ม.6 :

สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

ม.1 : ม.2 : ม.3 : ม.4 : ม.5 : ม.6 :

สุขศึกษาและพลศึกษา

ม.1 : ม.2 : ม.3 : ม.4 : ม.5 : ม.6 :

ศิลปะ

ม.1 : ม.2 : ม.3 : ม.4 : ม.5 : ม.6 :

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ม.1 : ม.2 : ม.3 : ม.4 : ม.5 : ม.6 :

คอมพิวเตอร์

ม.1 : ม.2 : ม.3 : ม.4 : ม.5 : ม.6 :

โรงเรียนเสนา"เสนาประสิทธิ์" จังหวัดพระนครศรีอยุธยา