กิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์

วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 โดมอเนกประสงค์หน้าอาคารเรียน … โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” จัดกิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ โดยคณะกรรมการนักเรียนเป็น

Read more

อบรมประกันสังคมสู่สถานศึกษา

สมาชิกกลุ่มชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” รับการอบรมโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ความรู้เรื่องประกันสังคมสู่สถานศึกษา 

Read more

ศูนย์เพื่อนใจชมรมทูบีนัมเบอร์วัน

ชมรม​ศูนย์เพื่อนใจ ToBeNumberone ​โรงเรียนเสนา​ “เสนา​ประสิทธิ์” เปิดให้บริการปรับทุกข์​ สร้างสุข​ แก้ปัญหา พัฒนา EQ โดยเปิดให้บริการทุกวันจันทร์​-ศุกร์​ 

Read more

ส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่

โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” จัดกิจกรรมสวัสดีปีใหม่ Merry Christmas and Happy New Year ขึ้น เมื่อวันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562 ณ โดมอเนกประสงค์หน้า

Read more

MOU กับโรงเรียนบางแม่หม้ายฯ

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” สร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กับ

Read more

บันทึก MOU กับโรงเรียนอู่ทอง

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” สร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กับ

Read more

ร่วมกิจกรรมทูบีนัมเบอร์วัน2019

ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ร่วมกิจกรรมมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE 2019 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Read more