All posts tagged: เนตรนารี

รับมอบเครื่องแบบลูกเสือเนตรนารี

โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ขอขอบคุณเทศบาลเมืองเสนา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่อนุเคราะห์มอบเครื่องแบบลูกเสือ และเนตรนารี ให้กับนักเรียนโรงเรียนเสนา

Read more

ผอ. เยี่ยมค่ายพักแรม ชั้น ม.3

วันที่ 3 มกราคม 2563 ผอ.ปริศนา สุขสุสาสน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ออกตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ แก่ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด คณะครู และ

Read more

ผอ. เยี่ยมค่ายพักแรม ชั้น ม.2

วันที่ 3 มกราคม 2563 ผอ.ปริศนา สุขสุสาสน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ออกตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ แก่ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด คณะครู และ

Read more

ค่ายลูกเสือ(ลส นน ยว) ชั้น ม.3

โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 2-4 มกราคม 2563 ณ ค่ายลูกเสือสิทธิ

Read more

ค่ายพักแรม(ลส นน ยว)ชั้น ม.2

โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างวันที่ 2-4 มกราคม 2563 ณ ค่ายลูกเสือไท

Read more

ค่ายพักแรม(ลส นน ยว)ชั้น ม.1

โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างวันที่ 2-4 มกราคม 2563 ณ ค่ายพนิดาลูกเสือ

Read more

กำหนดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม

โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” กำหนดจัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ และยุวกาชาด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ประจำปีการศึกษา 2562 

Read more

พิธีวางพวงมาลา/ถวายราชสดุดี

โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” : ผอ.ปริศนา สุขสุสาสน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานประกอบพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร

Read more

วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

เนื่องในวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี สำนักงานลูกเสือแห่งชาติได้กำหนดจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” พร้อมด้วย

Read more

อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ร่วมกับผู้กำกับลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และกองลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

Read more