All posts tagged: สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กิจกรรมวันอาเซียน ปี 2562

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมวันอาเซียน ปีการศึกษา 2562 “Asean Day Senaprasit 2019” โดยมีท่านรองผู้อำนวย

Read more

กำหนดจัดกิจกรรมวันอาเซียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” กำหนดจัดกิจกรรมวันอาเซียน ประจำปี 2562 “Asean Day Senaprasit 

Read more

ร่วมขบวนแห่เทียนพรรษาทางน้ำ

โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ร่วมขบวนเรือ ในกิจกรรมแห่เทียนพรรษาทางน้ำ งานประเพณีแห่เทียนพรรษาทางน้ำ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี

Read more

กิจกรรมแห่-ถวายเทียนพรรษา

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ร่วมกับคณะครู คณะกรรมการนักเรียนและตัวแทนนักเรียนในแต่ละห้องได้ร่วมดำเนิน

Read more

กิจกรรมเนื่องในวันเข้าพรรษา

โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” จัดกิจกรรมฟังเทศน์ และหล่อเทียนเข้าพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา และกิจกรรมปฏิญาณตน “งดดื่มสุรา” เนื่องในวัน

Read more

กิจกรรมเนื่องในวันเข้าพรรษา

โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” เชิญชวนร่วมกิจกรรม เนื่องในวันอาสารฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ในวันพฤหัสที่ 11 กรกฎาคม 2562 โดยมีกิจกรรมฟังเทศน์ หล่อ

Read more

ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ชั้น ม.4

เพื่อให้นักเรียนได้รับการอบรมปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนเสนาเสนาประสิทธิ์” จึงได้จัดให้นักเรียนเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม ให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา

Read more

ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ชั้น ม.1

เพื่อให้นักเรียนได้รับการอบรมปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนเสนาเสนาประสิทธิ์” จึงได้จัดให้นักเรียนเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม ให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา

Read more

กำหนดค่ายคุณธรรมจริยธรรม

ด้วย โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” มีความตระหนักในความสำคัญต่อการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม ส่งเสริมให้นักเรียนมีศีล สมาธิ ปัญญา และสามารถนำ

Read more

รางวัลการประกวดบรรยายธรรม

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงทิพรัต ยรรยงลือชัย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดบรรยายธรรม ระดับภาคณะสงฆ์ (ภาค 2 : จังหวัดสระบุรี, จังหวัด

Read more