การสอบโดยข้อสอบกลาง ม.1,2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 มีนโยบายให้มีการจัดสอบโดยใช้ข้อสอบกลาง ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการ

Read more

กำหนดสอบปลายภาค 2/2561

โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” กำหนดให้มีการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ประจำปี การศึกษา 2561 สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที 1-6 ดังนี้

Read more

สพม3 ตรวจเยี่ยม สอบ O-NET

วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 นายมานะ พุ่มบัว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 และคณะได้ตรวจเยี่ยมการสอบ O-NET ระดับชั้น

Read more

การติว O-Net ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” จัดให้มีการติวสอบ O-Net โดยวิทยากรภายนอก เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้น

Read more

กำหนดการสอบ o-net ชั้น ม.3

กำหนดการสอบแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน o-net ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2562 และจะประกาศผล

Read more

กำหนดสอบกลางภาค 2/2561

งานทะเบียนวัดผล-กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” กำหนดจัดการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ในระหว่างวันที่ 4-11

Read more