รายชื่อสอบคัดเลือก ระดับชั้น ม.4

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดพื้นฐานความรู้ ความสามารถทางด้านวิชาการสำหรับจัดห้องเรียนและคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

Read more

รายชื่อสอบคัดเลือก ระดับชั้น ม.1

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดพื้นฐานความรู้ ความสามารถทางด้านวิชาการสำหรับจัดห้องเรียนและคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

Read more

ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน 2563

ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ปีการศึกษา 2563 – รับสมัคร “ผ่านทางออนไลน์” ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 วันที่ 3-12 พฤษภาคม 2563

Read more

กำหนดสอบปลายภาค 2/2562

งานทะเบียนวัดผล กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยแบ่งระดับชั้นเป็น 3 กลุ่ม 

Read more

การสอบโดยข้อสอบกลาง ม.1,2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 มีนโยบายให้มีการจัดสอบโดยใช้ข้อสอบกลาง ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการ

Read more

กำหนดการสอบ o-net ชั้น ม.3

กำหนดการสอบแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน o-net ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2563 และจะประกาศผล

Read more

จัดการสอบ Pre O-Net ชั้น ม.3

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” จัดการสอบ Pre O-Net สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อเป็นการ

Read more

กำหนดสอบกลางภาค 2/2562

ด้วย โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ได้กำหนดสอบวัดผลการเรียนรู้กลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ขึ้นในระหว่างวันที่ 

Read more

ตารางสอบกลางภาค 1/2562

กลุ่มงานบริหารวิชาการ โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” กำหนดสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 22-26 กรกฎาคม 2562 โดย ม.1-ม.3 มี

Read more

ประกาศผลและรายงานตัว ม.1

วันที่ 7 เมษายน 2562 โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ดำเนินการประกาศผลและรายงานตัว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เพื่อชี้แจงทำความ

Read more