สอบคัดเลือกนักเรียน ม.4 ปี 2563

วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2563 โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยทางโรงเรียน

Read more

สอบคัดเลือกนักเรียน ม.1 ปี 2563

วันที่ ุ6 มิถุนายน พ.ศ. 2563 โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยทางโรงเรียน 

Read more

แผนผังอาคารสอบคัดเลือก ม.1 ม.4

แผนผังอาคารสอบ สำหรับการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ในวันที่ 6 และ 7 มิถุนายน 2563 มีจุดรับ-ส่งนักเรียน บริเวณหน้าโรงเรียน จุดคัดกรอง 

Read more

สิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันสอบ

สิ่งที่ผู้สอบทุกคนต้องเตรียมมาในวันสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ในวันที่ 6 และ 7 มิถุนายน 2563 ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน 

Read more

ตารางสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.4

ตารางสอบวัดพื้นฐานความรู้ ความสามารถทางวิชาการ สำหรับจัดห้องเรียน และคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนเสนา

Read more

ตารางสอบคัดเลือกนักเรียน ชั้น ม.1

ตารางสอบวัดพื้นฐานความรู้ ความสามารถทางวิชาการ สำหรับจัดห้องเรียน และคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนเสนา

Read more

รายชื่อสอบคัดเลือก ระดับชั้น ม.4

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดพื้นฐานความรู้ ความสามารถทางด้านวิชาการสำหรับจัดห้องเรียนและคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

Read more

รายชื่อสอบคัดเลือก ระดับชั้น ม.1

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดพื้นฐานความรู้ ความสามารถทางด้านวิชาการสำหรับจัดห้องเรียนและคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

Read more

ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน 2563

ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ปีการศึกษา 2563 – รับสมัคร “ผ่านทางออนไลน์” ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 วันที่ 3-12 พฤษภาคม 2563

Read more

กำหนดสอบปลายภาค 2/2562

งานทะเบียนวัดผล กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยแบ่งระดับชั้นเป็น 3 กลุ่ม 

Read more