All posts tagged: ศิลปหัตถกรรมนักเรียน

เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรมนักเรียน

ท่าน ผอ.ปริศนา สุขสุสาสน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ได้เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ

Read more

สรุป แข่งขันศิลปหัตถกรรม นร.

สรุปผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตฯ โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ได้ เหรียญทอง 84 รายการ เหรียญเงิน 20 รายการ เหรียญทองแดง 7 

Read more

ศูนย์ศิลปะฯจัดแข่งขันวงสตริง

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระฯศิลปะ โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ดำเนินการจัดการแข่งขันวงสตริง คัดเลือกโรงเรียนตัวแทนจังหวัด

Read more

ผอ.สพม.3 มาเยี่ยมศูนย์ฯศิลปะ

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจแก่ คณะครู ผู้บริหาร และนักเรียน

Read more

ท่าน ผอ.เยี่ยมให้กำลังใจนักเรียน

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ผอ. ปริศนา สุขสุสาสน์ เยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” แข่งขันงาน

Read more

ประชุมศูนย์ฯกลุ่มสาระศิลปะ

การประชุมศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สพม.3 เพื่อเตรียมการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 18 กันยา

Read more

มอบเกียรติบัตรสาระดนตรีสากล

วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรีสากล จัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทาง

Read more

มอบเกียรติบัตรสาระดนตรีไทย

วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรีไทย จัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลป

Read more

การแข่งขันทัศนศิลป์

ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สพม.3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” จัดการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ใน

Read more

การแข่งขันวงดนตรีสตริง

ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สพม.3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” จัดการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ใน

Read more