All posts tagged: ลูกเสือ

รับมอบเครื่องแบบลูกเสือเนตรนารี

โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ขอขอบคุณเทศบาลเมืองเสนา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่อนุเคราะห์มอบเครื่องแบบลูกเสือ และเนตรนารี ให้กับนักเรียนโรงเรียนเสนา

Read more

ผอ. เยี่ยมค่ายพักแรม ชั้น ม.3

วันที่ 3 มกราคม 2563 ผอ.ปริศนา สุขสุสาสน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ออกตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ แก่ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด คณะครู และ

Read more

ผอ. เยี่ยมค่ายพักแรม ชั้น ม.2

วันที่ 3 มกราคม 2563 ผอ.ปริศนา สุขสุสาสน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ออกตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ แก่ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด คณะครู และ

Read more

ค่ายลูกเสือ(ลส นน ยว) ชั้น ม.3

โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 2-4 มกราคม 2563 ณ ค่ายลูกเสือสิทธิ

Read more

ค่ายพักแรม(ลส นน ยว)ชั้น ม.2

โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างวันที่ 2-4 มกราคม 2563 ณ ค่ายลูกเสือไท

Read more

ค่ายพักแรม(ลส นน ยว)ชั้น ม.1

โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างวันที่ 2-4 มกราคม 2563 ณ ค่ายพนิดาลูกเสือ

Read more

กำหนดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม

โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” กำหนดจัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ และยุวกาชาด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ประจำปีการศึกษา 2562 

Read more

พิธีวางพวงมาลา/ถวายราชสดุดี

โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” : ผอ.ปริศนา สุขสุสาสน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานประกอบพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร

Read more

ร่วมงานชุมนุมลูกเลือแห่งชาติ

นักเรียนโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ได้เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเลือแห่งชาติ ครั้งที่ 21 ระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2562 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จ.ชลบุรี นำ

Read more

วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

เนื่องในวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี สำนักงานลูกเสือแห่งชาติได้กำหนดจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” พร้อมด้วย

Read more