All posts tagged: ยุวกาชาด

วันสถาปนายุวกาชาดไทย

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 ตัวแทนยุวกาชาด โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” เข้าร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ณ โรงเรียนประตูชัย อ.พระนคร

Read more

ผอ. เยี่ยมค่ายพักแรม ชั้น ม.3

วันที่ 3 มกราคม 2563 ผอ.ปริศนา สุขสุสาสน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ออกตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ แก่ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด คณะครู และ

Read more

ผอ. เยี่ยมค่ายพักแรม ชั้น ม.2

วันที่ 3 มกราคม 2563 ผอ.ปริศนา สุขสุสาสน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ออกตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ แก่ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด คณะครู และ

Read more

ค่ายลูกเสือ(ลส นน ยว) ชั้น ม.3

โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 2-4 มกราคม 2563 ณ ค่ายลูกเสือสิทธิ

Read more

ค่ายพักแรม(ลส นน ยว)ชั้น ม.2

โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างวันที่ 2-4 มกราคม 2563 ณ ค่ายลูกเสือไท

Read more

ค่ายพักแรม(ลส นน ยว)ชั้น ม.1

โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างวันที่ 2-4 มกราคม 2563 ณ ค่ายพนิดาลูกเสือ

Read more

กำหนดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม

โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” กำหนดจัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ และยุวกาชาด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ประจำปีการศึกษา 2562 

Read more

ร่วมงาน “การชุมนุมยุวกาชาด”

โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ได้ส่งตัวแทนยุวกาชาดจำนวน 8 คน และผู้บังคับบัญชา 2 ท่าน คือ คุณครู ปรียานุช การสมธร และคุณครูพัทธนันท์ แมลงภู่ เป็นผู้ดูแล

Read more

อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ร่วมกับผู้กำกับลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และกองลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

Read more

การเข้าค่ายค่ายพักแรม รอบ 2

เมื่อวันที่ 4-5 มีนาคม 2562 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ได้จัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมและเดินทางไกล รอบ 2 ณ 

Read more