All posts tagged: ยุวกาชาด

ร่วมงาน “การชุมนุมยุวกาชาด”

โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ได้ส่งตัวแทนยุวกาชาดจำนวน 8 คน และผู้บังคับบัญชา 2 ท่าน คือ คุณครู ปรียานุช การสมธร และคุณครูพัทธนันท์ แมลงภู่ เป็นผู้ดูแล

Read more

อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ร่วมกับผู้กำกับลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และกองลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

Read more

การเข้าค่ายค่ายพักแรม รอบ 2

เมื่อวันที่ 4-5 มีนาคม 2562 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ได้จัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมและเดินทางไกล รอบ 2 ณ 

Read more

ค่ายลูกเสือ “ท่าชัยแคมป์”

เมื่อวันที่ 24-26 มกราคม 2562 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้นำยุวกาชาด ม.1-3 ไปทำกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมที่ค่ายลูกเสือท่าชัยแคมป์ จังหวัดนครนายก จำนวน 3 วัน 

Read more

กำหนดการเข้าค่ายพักแรม

โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” จัดการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ระหว่างวันที่ 24-26 มกราคม 2562 ดังนี้

Read more