All posts tagged: ภาษาไทย

เชิญชวนร่วมกิจกรรมวันภาษาไทย

📣เชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2563❤️ นักเรียนที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2563

Read more

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดกิจกรรม “เลิศลักษณ์อักษรา ทัศนาภาษาไทย” เนื่องในวันที่ 28 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ โดยจัดกิจกรรมเมื่อ

Read more

กำหนดจัดกิจกรรมวันภาษาไทยฯ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” กำหนดจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2562 “เลิศลักษณ์อักษรา ทัศนาภาษาไทย” ใน

Read more

จัดกิจกรรม “วันสุนทรภู่”

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้จัดกิจกรรม “วันสุนทรภู่” เพื่อรำลึกสดุดีกวีเอกสุนทรภู่ มีกิจกรรมบวงสรวงสุนทรภู่ การอ่านคำสดุดี และการตอบคำถาม เมื่อวันที่ 

Read more

เชิญร่วมกิจกรรมวันภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จะจัดกิจกรรมวันภาษาไทย ประจำปี 2562 จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันวันภาษาไทย 

Read more

การติว O-Net ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” จัดให้มีการติวสอบ O-Net โดยวิทยากรภายนอก เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้น

Read more

รางวัลชมเชยเพลงพื้นบ้าน

ขอแสดงความยินดีกับพ่อเพลงแม่เพลงพื้นบ้าน นายวรเชษฐ์ โลเกตุ ม.6/4 และนางสาวนุชจรี ศรีสุข ม.5/3 ได้รับรางวัลชมเชย โครงการเยาวชนเพาะกล้าพันธุ์เก่ง

Read more

ยินดีกับ ด.ญ.ลักคณา สุขวรรณ

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงลักคณา สุขวรรณ นักเรียนชั้น ม.2/2 โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ การประกวดอ่านทำนองเสนาะและขับ

Read more

แสดงความยินดีกับทีมมรดกไทย

11 ธันวาคม 2561 พิธีแสดงความยินดีหน้าเสาธง กับ ทีมมรดกไทย โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” แสดงเพลงเรือ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการประกวด

Read more

รับรางวัล “คนดี กรุงศรีอยุธยา”

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวรักตะวัน พรวนต้นไทร นักเรียนชั้น ม. 4/1 ได้รับเกียรติบัตร และโล่เกียรติคุณ รางวัล “คนดี กรุงศรีอยุธยา” สาขาส่งเสริมเด็กและ

Read more