All posts tagged: ประกาศ

ประกาศปิดโรงเรียนด้วยเหตุพิเศษ

ประกาศ โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์ เรื่อง ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัส (COVID-19) ตั้งแต่วันพุธที่ 18 มีนาคม ถึง วันที่ 31

Read more

มาตรการเฝ้าระวังไวรัสโควิด-19

โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ประกาศเรื่องมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัส COVID-19 โดยประกาศและขอความร่วมมือ

Read more

ประกาศจากธนาคารโรงเรียน

ประกาศจากธนาคารโรงเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ที่ไม่ได้ศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4) และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ที่จบการศึกษา) ให้นักเรียน นำ

Read more

แจ้งหยุดเรียน 11-12 พ.ย. 62

เรียน ผู้ปกครองนักเรียน เรื่อง แจ้งหยุดเรียน โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” จะหยุดการเรียนการสอน วันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2562 เพื่อนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน

Read more

ประกาศ เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์

ประกาศโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” เรื่อง โครงการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง

Read more

เลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2562

ตามที่โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ได้กำหนดการเปิดภาคภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 นั้น เนื่องจากในวันดังกล่าว 

Read more

รับสมัครลูกจ้างงานธุรการ

โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการและผู้ช่วยงานพัสดุ 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 11,000 บาท วุฒิ

Read more

เปิดรับสมัครนักการภารโรง

โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-8 มีนาคม 2562  อัตราเงินเดือน 9,000 

Read more

ประกาศ เรื่อง การขายพัสดุ

ประกาศ โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธ์ิ” เรื่อง การขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ——————————- ด้วย โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธ์ิ” จะทำการขายพั […]

Read more