All posts tagged: บุคลากร

ยินดีต้อนรับนักการภารโรง ใหม่

ยินดีต้อนรับบุคลากรคนใหม่ของโรงเรียน นายสมศักดิ์ มีสกุล ได้รับการคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานในตำแหน่งนักการภารโรง

Read more

กำหนดประชุมครูวาระพิเศษ

ขอเชิญครูและบุคลากรโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทฺธิ์”เข้าร่วมประชุมเต็มคณะ (วาระพิเศษ) ในวันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2562 เวลา 10.30 น. ณ ห้องโสตทัศน์ศึกษา จึง

Read more

เปิดรับสมัครนักการภารโรง

โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-8 มีนาคม 2562  อัตราเงินเดือน 9,000 

Read more

ยินดีกับครูกฤษฎา ประเสริฐศรี

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ผอ.ปริศนา สุขสุสาสน์ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีหน้าเสาธง กับคุณครูกฤษฎา ประเสริฐศรี ครูโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” 

Read more

ร่วมกิจกรรมพิธีวันครู อ.เสนา

วันที่ 16 มกราคม 2562 คณะครูโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ได้ร่วมกิจกรรมวันครู เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติครู ณ หอประชุม

Read more

ยินดีกับครูชำนาญการพิเศษ

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 ผอ.ปริศนา สุขสุสาสน์ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ คุณครูกฤษฎา ประเสริฐศรี คุณครูวรรณภา เย็นมนัส และคุณครูปรัชญา วงษ์พจนี 

Read more

มอบสวัสดิการของเยี่ยมผู้ป่วย

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 ผอ.ปริศนา สุขสุสาสน์ มอบสวัสดิการเยี่ยมผู้ป่วยให้กับบุคลากร หรือบุคคลในครอบครัวของบุคลากรที่เจ็บป่วยเข้ารับการรักษาที่โรง

Read more

กำหนดประชุมครูเต็มคณะ

ขอเชิญครูและบุคลากรโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทฺธิ์”เข้าร่วมประชุมเต็มคณะ ประจำเดือนมกราคม 2562 ในวันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 14.30 น. ณ ห้องโสต

Read more

สังสรรค์ต้อนรับปีใหม่ 2562

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562 คณะครู และบุคลากรโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ต้อนรับปีใหม่ 2562 ณ โดมหน้าอาคารเรียน โดยได้รับเกียรติจาก

Read more