All posts tagged: บุคลากร

ยินดีต้อนรับครูใหม่ 3 ท่าน

ยินดีต้อนรับคุณครูคนใหม่เข้าสู่โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” 3 ท่าน 1. ครูชาญวิทย์ นราภิรมย์ขวัญ ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 2. ครูวิวิธชัย 

Read more

ขอเชิญครูร่วมประชุมเต็มคณะ

ขอเชิญครูและบุคลากรโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทฺธิ์”เข้าร่วมประชุมเต็มคณะ ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 ในวันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 15.00 น. ณ ห้องโสต

Read more

ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรฯ

รองสมเจษฎ์ รองสุภา ผ่องยุล นำคณะครู เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มเงิน พานพุ่มทอง ) และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในกิจกรรมเทิด

Read more

ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล

โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ร่วมกิจกรรมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี

Read more

ประชุมประกันคุณภาพภายนอก

การประชุมเชิงปฏิบัติการ ประกันคุณภาพภายนอก รอบ 4 เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินการประกัน

Read more

ประกาศรับสมัครแม่บ้าน 1 อัตรา

ด้วยโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง แม่บ้าน วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า

Read more

ขอเชิญครูร่วมประชุมเต็มคณะ

ขอเชิญครูและบุคลากรโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทฺธิ์”เข้าร่วมประชุมเต็มคณะ ประจำเดือนมิถุนายน 2562 ในวันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562 เวลา 15.00 น. ณ ห้องโสต

Read more

สวัสดิการมอบของเยี่ยมผู้ป่วย

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ผอ.ปริศนา สุขสุสาสน์ มอบสวัสดิการเยี่ยมผู้ป่วยให้กับบุคลากร หรือบุคคลในครอบครัวของบุคลากรที่เจ็บป่วยเข้ารับการรักษาที่โรง

Read more

แสดงความยินดี ครูชำนาญการ

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ผอ.ปริศนา สุขสุสาสน์ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ คุณครูพัชชา แก้วทอง คุณครูรัชฎาภรณ์ ฤกษ์สง่า และคุณครูชัชพล ศิริกุล 

Read more

กำหนดการประชุมครูเต็มคณะ

ขอเชิญครูและบุคลากรโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทฺธิ์”เข้าร่วมประชุมเต็มคณะ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ในวันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.10 น. ณ ห้องโสต

Read more