All posts tagged: บุคลากร

สวัสดิการบุคลากรโรงเรียน

ผอ.ปริศนา สุขสุสาสน์ มอบสวัสดิการเยี่ยมผู้ป่วย มอบช่อดอกไม้ต้อนรับครูใหม่ และมอบสวัสดิการของขวัญวันเกิด (เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม) ให้กับบุคลากร

Read more

อบรมระบบประเมินคุณภาพ รร.

การอบรมเรื่อง “รูปแบบและแนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานแนวใหม่ และเตรียมความพร้อมรับการประเมินภายนอกรอบสี่

Read more

สวัสดิการของขวัญวันเกิด

งานสวัสดิการโรงเรียน และกลุ่มบริหารการเงินและบุคลกร จัดสวัสดิการเสริมขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรภายในสถานศึกษา โดยจัดของเยี่ยมป่วย และของขวัญวันเกิด

Read more

ยินดีต้อนรับครูใหม่

โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ยินดีต้อนรับคุณครูบรรจุใหม่ และครูฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 5 ท่าน เพื่อร่วมทำงานและพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพ

Read more

จัดสวัสดิการบุคลากร

นางปริศนา สุขสุสาสน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” เป็นประธานในการมอบกระเช้าและสวัสดิการของเยี่ยมให้กับ ครู บุคลากร ที่เจ็บป่วย หรือมีพ่อ แม่ บุตร

Read more

ยินดีต้อนรับครูใหม่  6 ท่าน

ยินดีต้อนรับครูใหม่  6 ท่าน ได้แก่ 1. คุณครูชาญณัฏฐ์ ไชโย สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 2. คุณครูปนิศา รุ่งเรือง ภาษาจีน 3. คุณครูเรณู บุตรตุ้ม สุขศึกษา

Read more

ศึกษาดูงาน-ทัศนศึกษา จ.น่าน

คณะครู-บุคลากร โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” เดินทางไปศึกษาดูงาน และจัดงานมิทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ “จากใจ ถึงใจ สายใย เสนา” ณ จังหวัดน่าน 

Read more

งานเกษียณอายุราชการ 2561

โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” จัดงานเกษียณอายุราชการ “ร้อยดวงใจเสนามุทิตาจิต” เมื่อวันพุธที่ 26 กันยายน 2561 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มีผู้เกษียณอายุราชการ 

Read more

ศึกษาดูงานจังหวัดจันทบุรี

กิจกรรมพัฒาบุคลากรกลุ่มบริหารงบประมาณและบุคลากร ศึกษาดูงานโครงการตามแนวพระราชดำริและศึกษาภูมิทัศน์ป่าชายเลน จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 24-25

Read more