All posts tagged: บริหารวิชาการ

เปิดบ้านเสนา62 Open House

ผอ.พิษณุ คงรุ่งเรือง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม “เปิดบ้านเสนา62” (Open House) ประจำปี

Read more

การสอบโดยข้อสอบกลาง ม.1,2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 มีนโยบายให้มีการจัดสอบโดยใช้ข้อสอบกลาง ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการ

Read more

กำหนดการสอบ o-net ชั้น ม.3

กำหนดการสอบแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน o-net ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2563 และจะประกาศผล

Read more

แข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ขอเชิญชวนร่วม แข่งขันทักษะวิชาการ “ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์” แบ่งเป็นระดับ ประถม, ม.ต้น

Read more

“เปิดบ้านเสนาวิชาการ 62”

โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” กำหนดจัดกิจกรรมงานนิทรรศการวิชาการ “Open house” ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 งาน

Read more

จัดการสอบ Pre O-Net ชั้น ม.3

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” จัดการสอบ Pre O-Net สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อเป็นการ

Read more

อบรม ขยายฐานเยาวชนจิตอาสา

สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการขยายฐานเยาวชนจิตอาสาและเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนจิตอาสา จังหวัด

Read more

ตารางการติวข้อสอบ O-NET

ตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กำหนดตารางการทดสอบแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 คือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

Read more

ให้ความรู้คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 นักเรียนชั้น ม.2/10 (สายการเรียนญี่ปุ่น) 2 คน เด็กชายภูรินทร์ ถีระแก้ว และเด็กหญิงภัทราพร ปิ่นเกตุ นำเสนอให้ความรู้คำศัพท์ภาษา

Read more

กำหนดสอบกลางภาค 2/2562

ด้วย โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ได้กำหนดสอบวัดผลการเรียนรู้กลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ขึ้นในระหว่างวันที่ 

Read more