All posts tagged: บริหารวิชาการ

การแก้ไขผลการเรียน 0 ร มส มผ

ประกาศจากงานทะเบียนวัดผล กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” แจ้งไปยังนักเรียนที่ยังแก้ไขผลการเรียนไม่เสร็จสิ้น สำหรับการซ่อม/แก้ไขผลการเรียน 

Read more

พิธีปัจฉิมนิเทศ ม.3 ม.6 ปี 2562

โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” โดยงานแนะแนว กลุ่มบริหารวิชาการ จัดกิจกรรมพิธีปัจฉิมนิเทศสำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2562 

Read more

เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรมนักเรียน

ท่าน ผอ.ปริศนา สุขสุสาสน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ได้เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ

Read more

แจ้งนักเรียนชั้น ม.3 และชั้น ม.6

ด่วน !!! แจ้งนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ยกเลิกการมาซ้อม และยกเลิกพิธีรับประกาศนียบัตรจบการศึกษาชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2562 โดยให้มารับประกาศนียบัตร

Read more

แจ้งนักเรียนมีผลการเรียนไม่ผ่าน

ด่วน !!! ขอยกเลิกหนังสือแจ้งให้ผู้ปกครองนักเรียนมาพบ ในวันที่ 10 มี.ค. 63 กรณีที่นักเรียนมีผลการเรียนไม่ผ่าน แต่ให้นักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ผ่าน มารับเอกสารซ่อม

Read more

นัดหมาย 10 มีนาคม 2563

งานทะเบียนวัดผล กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ออกหนังสือแจ้งกำหนดการปฏิทินนัดหมายนักเรียน ในวันที่ 10 มีนาคม 2563 ดังนี้ 

Read more

กำหนดสอบปลายภาค 2/2562

งานทะเบียนวัดผล กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยแบ่งระดับชั้นเป็น 3 กลุ่ม 

Read more

เปิดบ้านเสนา62 Open House

ผอ.พิษณุ คงรุ่งเรือง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม “เปิดบ้านเสนา62” (Open House) ประจำปี

Read more

การสอบโดยข้อสอบกลาง ม.1,2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 มีนโยบายให้มีการจัดสอบโดยใช้ข้อสอบกลาง ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการ

Read more

กำหนดการสอบ o-net ชั้น ม.3

กำหนดการสอบแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน o-net ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2563 และจะประกาศผล

Read more