All posts tagged: บริหารวิชาการ

มอบตัว ประชุมผู้ปกครอง ม.4

โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” จัดการประชุมผู้ปกครอง และมอบตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2562 ณ หอประชุม

Read more

มอบตัว ประชุมผู้ปกครอง ม.1

โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” จัดการประชุมผู้ปกครอง และมอบตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2562 ณ หอประชุม

Read more

ประกาศผลและรายงานตัว ม.1

วันที่ 7 เมษายน 2562 โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ดำเนินการประกาศผลและรายงานตัว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจ พร้อมรับทราบ

Read more

ประกาศผลและรายงานตัว ม.4

วันที่ 6 เมษายน 2562 โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ดำเนินการประกาศผลและรายงานตัว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 เพื่อชี้แจงทำความ

Read more

การสอบวัดพื้นฐานความรู้ ม.1

โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” จัดการสอบวัดพื้นฐานความรู้ และความสามารถทางด้านวิชาการ คัดเลือกนักเรียน เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา

Read more

โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำเกณฑ์ประเมินการเตรียมความ พร้อมของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ประเมินโดยสำนักงานเขตพื้นที่การ

Read more

ผลจัดโครงสร้างหลักสูตร ม.4

วันที่ 7 เมษายน 2562 โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ดำเนินการประกาศผลการจัดโครงสร้างหลักสูตร ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา

Read more

การสอบวัดพื้นฐานความรู้ ม.4

โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” จัดการสอบวัดพื้นฐานความรู้ และความสามารถทางด้านวิชาการ สำหรับนักเรียนที่สมัครเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการ

Read more

พิธีมอบประกาศนียบัตร ม.3 ม.6

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.3 แล ะม.6 ประจำปีการศึกษา 2561 ขึ้น และ

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ม.1

*** ดูห้องสอบ *** โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ประกาศ รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบวัดพื้นฐานความรู้ ความสามารถทางด้านวิชาการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปี

Read more