All posts tagged: บริหารวิชาการ

ประชุมขับเคลื่อนทุนพระราชทาน

วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. ห้องเกียรติภูมิ ครูที่ปรึกษานักเรียนระดับชั้น ม.3 เข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบแนวทางการพิจารณาคัดเลือก

Read more

ประกาศรับสมัครนักเรียน ม.1 ม.4

ประกาศโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” เรื่อง ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 สามารถดูรายละเอียด ประเภทการ

Read more

รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ

ประกาศโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” เรื่อง ประกาศรับสมัครนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความสามารถ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับชั้น

Read more

การสอบโดยข้อสอบกลาง ม.1,2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 มีนโยบายให้มีการจัดสอบโดยใช้ข้อสอบกลาง ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการ

Read more

กำหนดสอบปลายภาค 2/2561

โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” กำหนดให้มีการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ประจำปี การศึกษา 2561 สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที 1-6 ดังนี้

Read more

สพม3 ตรวจเยี่ยม สอบ O-NET

วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 นายมานะ พุ่มบัว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 และคณะได้ตรวจเยี่ยมการสอบ O-NET ระดับชั้น

Read more

กศจ. มาตรวจเยี่ยมโรงเรียน

คณะผู้บริหาร ครูอาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ให้การต้อนรับ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรี

Read more

การติว O-Net ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” จัดให้มีการติวสอบ O-Net โดยวิทยากรภายนอก เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้น

Read more

กำหนดการสอบ o-net ชั้น ม.3

กำหนดการสอบแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน o-net ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2562 และจะประกาศผล

Read more

กำหนดสอบกลางภาค 2/2561

งานทะเบียนวัดผล-กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” กำหนดจัดการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ในระหว่างวันที่ 4-11

Read more