All posts tagged: บริหารทั่วไป

ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน 2563

ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ปีการศึกษา 2563 – รับสมัคร “ผ่านทางออนไลน์” ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 วันที่ 3-12 พฤษภาคม 2563

Read more

กำหนดรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 ม.4

กำหนดการรับสมัครนักเรียนต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 จะเริ่มรับสมัครทางออนไลน์ ระหว่างวันที่ 3-12 

Read more

ประกาศปิดโรงเรียนด้วยเหตุพิเศษ

ประกาศ โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์ เรื่อง ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัส (COVID-19) ตั้งแต่วันพุธที่ 18 มีนาคม ถึง วันที่ 31

Read more

ประกาศเลื่อนการรับสมัครนักเรียน

โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์ ขอเลื่อนการรับสมัครนักเรียน สอบคัดเลือก และการมอบตัว นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 จากเดิมระหว่างวันที่ 21-25 มีนาคม 2563 

Read more

ระเบียบรับสมัครนักเรียน ม.1 ม.4

ระเบียบการรับนักเรียน โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 สามารถดูรายละเอียด ประเภทการรับ

Read more

มาตรการเฝ้าระวังไวรัสโควิด-19

โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ประกาศเรื่องมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัส COVID-19 โดยประกาศและขอความร่วมมือ

Read more

ปฏิทินการรับสมัครนักเรียนใหม่

กำหนดปฏิทินการรับสมัครนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2563 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รับสมัครวันที่ 21-25 มีนาคม พ.ศ.2563 สอบวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2563 

Read more

แจ้งการหยุดเรียนของชั้น ม.4-6

เรียน ผู้ปกครองนักเรียน เรื่อง แจ้งการหยุดเรียนของนักเรียน โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” จะหยุดการเรียนการสอน สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

Read more

แจ้งหยุดเรียน 11-12 พ.ย. 62

เรียน ผู้ปกครองนักเรียน เรื่อง แจ้งหยุดเรียน โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” จะหยุดการเรียนการสอน วันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2562 เพื่อนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน

Read more

การทำความสะอาดโรงอาหาร

วันที่ 23 ตุลาคม 2562 การทำความสะอาดโรงอาหาร และร้านค้าของโรงเรียนเพื่อให้ถูกหลักสุขาภิบาลอาหาร เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน … ทางโรงเรียน

Read more