All posts tagged: บริหารทั่วไป

แจ้งการหยุดเรียนของชั้น ม.4-6

เรียน ผู้ปกครองนักเรียน เรื่อง แจ้งการหยุดเรียนของนักเรียน โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” จะหยุดการเรียนการสอน สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

Read more

แจ้งหยุดเรียน 11-12 พ.ย. 62

เรียน ผู้ปกครองนักเรียน เรื่อง แจ้งหยุดเรียน โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” จะหยุดการเรียนการสอน วันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2562 เพื่อนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน

Read more

การทำความสะอาดโรงอาหาร

วันที่ 23 ตุลาคม 2562 การทำความสะอาดโรงอาหาร และร้านค้าของโรงเรียนเพื่อให้ถูกหลักสุขาภิบาลอาหาร เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน … ทางโรงเรียน

Read more

ขอเชิญครูร่วมประชุมเต็มคณะ

ขอเชิญครูและบุคลากรโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทฺธิ์”เข้าร่วมประชุมเต็มคณะ ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 ในวันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 15.00 น. ณ ห้องโสต

Read more

โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน

งานอนามัย กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ได้เล็งเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพ จึงจัดทำโครงการตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปี 2562

Read more

ขอเชิญครูร่วมประชุมเต็มคณะ

ขอเชิญครูและบุคลากรโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทฺธิ์”เข้าร่วมประชุมเต็มคณะ ประจำเดือนมิถุนายน 2562 ในวันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562 เวลา 15.00 น. ณ ห้องโสต

Read more

การประเมินสถานศึกษาปลอดภัย

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ได้รับการประเมินสถานศึกษาปลอดภัยจากคณะกรรมการประเมิน ตามนโยบายสถานศึกษาปลอดภัย

Read more

ประเมินสถานศึกษาปลอดภัย

โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” กำหนดเข้ารับการประเมิน “สถานศึกษาปลอดภัย” ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 19 มิถุนายน 2562 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โดยมี

Read more

การรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1, ม.4

โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 22-27 มีนาคม 2562 (ยกเว้นวันที่ 

Read more

ประกาศรับสมัครนักเรียน ม.1 ม.4

ประกาศโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” เรื่อง ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 สามารถดูรายละเอียด ประเภทการ

Read more