All posts tagged: บริหารกิจการนักเรียน

วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 ท่านผอ. ปริศนา สุขสุสาสน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” นำคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน จัดพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ

Read more

โครงการ”เปิดโรงเรียน เปิดโรงรถ”

วันที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00 น. สถานีตำรวจภูธรอำเภอเสนา เข้าให้ความรู้และความเข้าใจแก่นักเรียนโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” เรื่องการดัดแปลงรถจักรยานยนต์

Read more

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม 2563 

Read more

การประเมินชมรมทูบีนัมเบอร์วัน

เมื่อวันที่ 16 ก.ค พ.ศ.2563ที่ผ่านมา ได้มีการประเมินชมรมทูบีนัมเบอร์วันโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์”ในรอบลงพื้นที่ ที่ได้เป็นเป็นตัวแทนของระดับภาคกลางและภาคตะวันออก 

Read more

พิธีมอบเกียรติบัตร ธนาคารความดี

วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 พิธีมอบเกียรติบัตร โครงการธนาคารความดี มอบให้กับนักเรียนที่มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดี สมควรแก่การยกย่อง

Read more

จากลารุ่นพี่-อำลารุ่นน้อง ม.3 ม.6

โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” โดยงคณะกรรมการนักเรียน จัดพิธีแสดงความยินดี จากลารุ่นพี่-อำลารุ่นน้อง ในโอกาสที่ ม.3 และ ม.6 กำลังจะจบการศึกษา ประจำปี 2562

Read more

รณรงค์ ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 สภานักเรียน โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” รณรงค์หน้าเสาธง ชวนเด็กไทยให้ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก เพื่อลดปริมาณถุงพลาสติกให้ลดน้อยลง 

Read more

เลือกตั้งประธานนักเรียน ปี 2563

โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ได้จัดกิจกรรม เลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้ระบอบ”ประชาธิปไตย” และวิธีการเลือกตั้ง 

Read more

ประกาศจากธนาคารโรงเรียน

ประกาศจากธนาคารโรงเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ที่ไม่ได้ศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4) และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ที่จบการศึกษา) ให้นักเรียน นำ

Read more

พิธีประดับเข็ม “คนดีศรีเสนา”

ท่าน ผอ.ปริศนา สุขสุสาสน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ได้เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร และประดับเข็ม “คนดีศรีเสนา” ประจำปี 2562 

Read more