All posts tagged: บริหารกิจการนักเรียน

กิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” โดยกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน จัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม พัฒนาระเบียบวินัยนักเรียน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

Read more

ส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่

โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” จัดกิจกรรมสวัสดีปีใหม่ Merry Christmas and Happy New Year ขึ้น เมื่อวันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562 ณ โดมอเนกประสงค์หน้า

Read more

MOU กับโรงเรียนบางแม่หม้ายฯ

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” สร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กับ

Read more

บันทึก MOU กับโรงเรียนอู่ทอง

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” สร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กับ

Read more

มอบเกียรติบัตรธนาคารความดี

วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562 พิธีมอบเกียรติบัตร โครงการธนาคารความดี มอบให้กับนักเรียนที่มีความซื่อสัตย์สุจริต เป็นนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบ

Read more

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ปี 2562

วันที่ 4 ธันวาคม 2562 ผอ.ปริศนา สุขสุสาสน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” มาเป็นประธานในกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาท

Read more

ประชุมครูกลุ่มกิจการนักเรียน

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 การประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการนักเรียนประจำสัปดาห์ เพื่อปรึกษาหารือกับครูผู้รับผิดชอบงานวินัยนักเรียน สรุปความคืบหน้าในการ

Read more

จัดการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน

โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” จัดการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562โดยแบ่งเป็น 2 ช่วง ดังนี้ ระดับชั้นมัธยม

Read more

พิธีมุทิตาจิตครูเกษียณอายุฯ

พิธีลูกเสนาร่วมใจมุทิตาจิต 60 ปีที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ เรือจ้างวางพาย ให้กับครูเกษียณอายุ ปีการศึกษา 2562 จำนวน 6 ท่าน ได้แก่ รองฯสมเจษฎ์ 

Read more

“โตไปไม่โกง ต่อต้านการทุจริต”

กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน จัดกิจกรรมการอบรมโครงการโตไปไม่โกง ต่อต้านการทุจริต โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 

Read more