All posts tagged: นักเรียนรางวัลพระราชทาน

แสดงความยินดีนักเรียนพระราชทาน

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวลักคณา สุขวรรณ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ที่ได้รับคัดเลือกได้รับรางวัลพระราชทาน

Read more

แสดงความยินดีนักเรียนพระราชทาน

ขอแสดงความยินดีกับนายณัฐวุฒิ ศากรณ์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ได้รับคัดเลือกได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทานระดับชมเชย

Read more

ประเมิน นร.รางวัลพระราชทาน

วันที่ 22 มกราคม 2563 โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทานโอกาสมาประเมินนักเรียนทั้ง 2 ระดับ

Read more

ฉลองนักเรียนรางวัลพระราชทาน

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ได้จัดพิธีการฉลองรางวัล “นักเรียนรางวัลพระราชทาน ปี 2561” ให้กับนายนนทวัชร์ ไกรสกุล 

Read more

นักเรียนรางวัลพระราชทาน 2561

โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ขอแสดงความยินดี กับ นายนนทวัชร์ ไกรสกุล นักเรียนรางวัลพระราชทานประจำปี 2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภท

Read more

ผลประเมินนร.รางวัลพระราชทาน

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงลักคณา สุขวรรณ นักเรียนชั้น ม.3/2 และนายณัฐิวุธ ศากรณ์ นักเรียนชั้น ม.6/8 ผ่านการประเมินจากการคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับ

Read more

ประเมิน นร. รางวัลพระราชทาน

วันที่ 2 ตุลาคม 2562 โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

Read more

ประเมินนร.รับรางวัลพระราชทาน

วันที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 14.00 น. นายนนทวัชร์ ไกรสกุล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” รับการประเมินนักเรียนเพื่อรับ

Read more

กำหนดประเมิน นร.พระราชทาน

กำหนดการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561 นายนนทวัชร์ ไกรสกุล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์”

Read more

นักเรียนรางวัลพระราชทาน

นายนนทวัชร์ ไกรสกุล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” รับการประเมินจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

Read more