All posts tagged: ทัศนศึกษา

ทัศนศึกษา ระดับชั้น ม.4 ปี 2562

โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” โดยคณะครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นำนักเรียนไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ณ พิพิธ

Read more

ทัศนศึกษา ระดับชั้น ม.5 ปี 2562

โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” โดยคณะครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 นำนักเรียนไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สวนสยาม 

Read more

ทัศนศึกษา ระดับชั้น ม.6 ปี 2562

โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” โดยคณะครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นำนักเรียนไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 ณ สวน

Read more

ทัศนศึกษา ม.4 ปี 2561

โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” โดยคณะครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นำนักเรียนไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ณ ฟาร์ม

Read more

ทัศนศึกษา ม.6 ปี 2561

โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” โดยคณะครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นำนักเรียนไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 ณ สวน

Read more

ทัศนศึกษา ม.5 ปี 2561

โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” โดยคณะครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 นำนักเรียนไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 ณ เมือง

Read more