All posts tagged: ดนตรีไทย

ยินดีกับ ผอ.ปรัชญา วงษ์พจนี

ขอแสดงความยินดีกับ ครูปรัชญา วงษ์พจนี เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลาย (ทวีปัญญา) อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Read more

เข้ารอบชิงชนะเลิศขลุ่ยเพียงออ

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวทิพย์สุดา ปั้นทอง นักเรียนชั้น ม.6/5 ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ การประกวดบรรเลงดนตรีไทยศรทอง ชิงถ้วยพระราชทาน ประเภท

Read more

ผ่านเข้ารอบรองฯขลุ่ยเพียงออ

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวทิพย์สุดา ปั้นทอง นักเรียนชั้น ม.6/5 ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ การประกวดบรรเลงดนตรีไทยศรทอง ชิงถ้วยพระราชทาน ประเภท

Read more

เข้ารอบรองฯ เดี่ยวระนาดเอก

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวทิพวรรณ พรหมภักดี นักเรียนชั้น ม.6/9 ได้รับการพิจารณาตัดสินให้ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ (6 คน) ในการประกวดดนตรีไทย ประเภทเดี่ยว

Read more

รางวัลชมเชยวงปี่พาทย์ไม้นวม

ขอแสดงความยินดีอีกครั้ง กับอีกหนึ่งประเภทการแข่งขันของวงดนตรีไทยโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” *** ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดวงปี่พาทย์ไม้นวม 

Read more

รางวัลชมเชยวงเครื่องสายผสม

ขอแสดงความยินดีกับวงดนตรีไทยโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ที่ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดวงเครื่องสายผสม ระดับมัธยมศึกษา ในการประกวดดนตรีไทยระดับ

Read more

มอบเกียรติบัตรสาระดนตรีไทย

วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรีไทย จัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลป

Read more

มหกรรมดนตรี นาฏศิลป์ 2561

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จัดกิจการแสดง มหกรรมดนตรีไทย ดนตรีสากลและ

Read more

เชิญชมมหกรรมดนตรีนาฏศิลป์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ขอประชาสัมพันธ์ เชิญชวนชมการแสดง มหกรรมดนตรีไทย

Read more

การแข่งขันดนตรีไทย

ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สพม.3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” จัดการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ใน

Read more