All posts tagged: ดนตรีสากล

มอบเกียรติบัตรสาระดนตรีสากล

วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรีสากล จัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทาง

Read more