All posts tagged: ความภูมิใจ

แสดงความยินดีนักเรียนพระราชทาน

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวลักคณา สุขวรรณ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ที่ได้รับคัดเลือกได้รับรางวัลพระราชทาน

Read more

แสดงความยินดีนักเรียนพระราชทาน

ขอแสดงความยินดีกับนายณัฐวุฒิ ศากรณ์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ได้รับคัดเลือกได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทานระดับชมเชย

Read more

ยินดีกับครูว่าที่ รอง ผอ. คนใหม่

🔰ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา🎉 👉🏻คุณครูปิยณัฐ สุขสมพืช 👉🏻คุณครูนันทวัฒน์ 

Read more

ร่วมยินดีกับ ผอ.ปรัชญา วงษ์พจนี

วันที่ 4 มิถุนายน 2563 คณะผู้บริหาร ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ร่วมแสดงความยินดีกับ ครูปรัชญา วงษ์พจนี เนื่องในโอกาส

Read more

ยินดีกับ ผอ.ปรัชญา วงษ์พจนี

ขอแสดงความยินดีกับ ครูปรัชญา วงษ์พจนี เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลาย (ทวีปัญญา) อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Read more

มอบหน้ากากอนามัยให้ รพ.เสนา

วันที่ 30 มีนาคม 2563 พระเทพปฏิภาณวาที (เจ้าคุณพิพิธ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร มอบหมายให้นายเนรมิตร ธีรนิตยาธาร ร่วมกับคณะกรรมการ

Read more

พิธีมอบเกียรติบัตร ธนาคารความดี

วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 พิธีมอบเกียรติบัตร โครงการธนาคารความดี มอบให้กับนักเรียนที่มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดี สมควรแก่การยกย่อง

Read more

เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรมนักเรียน

ท่าน ผอ.ปริศนา สุขสุสาสน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ได้เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ

Read more

ยินดีกับ ผอ.จิรศักดิ์ สุภารส

ขอแสดงความยินดีกับ ครูจิรศักดิ์ สุภารส เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนพัฒนาราม อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรี

Read more

ยินดีกับ ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน

ขอแสดงความยินดี กับชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ผ่านการประกวดระดับดีเด่น ในการประกวดการนำเสนอ ชมรม TO BE NUMBER

Read more