All posts tagged: ขอบคุณ

ขอขอบคุณเทศบาลเมืองเสนา

โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ขอขอบพระคุณเทศบาลเมืองเสนาที่อนุเคราะห์รถฉีดน้ำและพนักงานมาให้บริการล้างทำความสะอาดบริเวณด้านหลังโรงเรียน ตลอดจน

Read more

การทำความสะอาดโรงอาหาร

วันที่ 23 ตุลาคม 2562 การทำความสะอาดโรงอาหาร และร้านค้าของโรงเรียนเพื่อให้ถูกหลักสุขาภิบาลอาหาร เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน … ทางโรงเรียน

Read more

ขอขอบคุณ เทศบาลเมืองเสนา

โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ขอขอบคุณ เทศบาลเมืองเสนา ที่ให้ความอนุเคราะห์จัดทำเครื่องหมายจราจร โดยทาสีเส้นในบริเวณทางข้ามหรือทางม้าลายหน้าโรงเรียน 

Read more

ได้รับมอบเสื้อจราจรจากสภ.เสนา

ขอบพระคุณ. ตำรวจ สภ.เสนา ที่ได้นำเสื้อจราจร สะท้อนแสง มามอบให้โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 โดยทางคณะผู้กำกับนักศึกษาวิชา

Read more

ทาสีเส้นทางม้าลายหน้าโรงเรียน

ขอขอบคุณ เทศบาลเมืองเสนา ที่ให้ความอนุเคราะห์จัดทำเครื่องหมายจราจร โดยทาสีเส้นในบริเวณทางข้ามหรือทางม้าลายหน้าโรงเรียน เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 

Read more