All posts tagged: กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์

วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 โดมอเนกประสงค์หน้าอาคารเรียน … โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” จัดกิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ โดยคณะกรรมการนักเรียนเป็น

Read more

นศท.ร่วมซักซ้อมแผนอุบัติเหตุ

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น.โรงพยาบาลเสนา ซักซ้อมแผนการปฐมพยาบาลการเกิดอุบัติเหตุรถชน โดยใช้นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนเสนา”เสนาประ

Read more

เปิดบ้านเสนา62 Open House

ผอ.พิษณุ คงรุ่งเรือง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม “เปิดบ้านเสนา62” (Open House) ประจำปี

Read more

ทัศนศึกษา ระดับชั้น ม.4 ปี 2562

โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” โดยคณะครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นำนักเรียนไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ณ พิพิธ

Read more

ทัศนศึกษา ระดับชั้น ม.5 ปี 2562

โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” โดยคณะครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 นำนักเรียนไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สวนสยาม 

Read more

ทัศนศึกษา ระดับชั้น ม.6 ปี 2562

โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” โดยคณะครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นำนักเรียนไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 ณ สวน

Read more

นศท. ชั้นปีที่ 3 ฝึกภาคสนาม

กิจกรรมการฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” เมื่อวันที่ 24-29 กุมภาพันธ์ 2563 หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑล

Read more

วันสถาปนายุวกาชาดไทย

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 ตัวแทนยุวกาชาด โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” เข้าร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ณ โรงเรียนประตูชัย อ.พระนคร

Read more

อบรม ขยายฐานเยาวชนจิตอาสา

สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการขยายฐานเยาวชนจิตอาสาและเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนจิตอาสา จังหวัด

Read more

นศท.พัฒนาถนนในเขตชุมชน

วันที่ 8 มกราคม 2563 โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์ โดยนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 18 จังหวัดสระบุรี ออกพัฒนาถนนบริเวณประตูน้ำเจ้าเจ็ด เพื่อให้ชาวบ้าน

Read more