All posts tagged: กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ขอแสดงความยินดีกับ นศท.

วันที่ 21 กันยายน 2562 ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ที่ได้ผ่านการฝึกและแต่งตั้งให้เป็น “นักเรียนผู้นำ” ของศูนย์ฝึกนักศึกษา

Read more

ร่วมงาน “การชุมนุมยุวกาชาด”

โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ได้ส่งตัวแทนยุวกาชาดจำนวน 8 คน และผู้บังคับบัญชา 2 ท่าน คือ คุณครู ปรียานุช การสมธร และคุณครูพัทธนันท์ แมลงภู่ เป็นผู้ดูแล

Read more

วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

เนื่องในวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี สำนักงานลูกเสือแห่งชาติได้กำหนดจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” พร้อมด้วย

Read more

การเข้าค่ายค่ายพักแรม รอบ 2

เมื่อวันที่ 4-5 มีนาคม 2562 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ได้จัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมและเดินทางไกล รอบ 2 ณ 

Read more

ฝึกภาคสนาม นศท.ชาย ชั้นปีที่ 2

การฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหารชาย ชั้นปีที่ 2 (ผลัด 5) โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ 

Read more

ยินดีกับ นศท.วรพล ฤทธิสน

ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาวิชาทหาร วรพล ฤทธิสน นักเรียนชั้น ม.6/6 โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” โอกาสรับใบประกาศเกียรติคุณจากหน่วยฝึกนักศึกษา

Read more

กิจกรรมชมรมนักศึกษาวิชาทหาร

กิจกรรมชมรมนักศึกษาวิชาทหารเมื่อวันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ดังนี้ – 10.30 สวป.ชูชาติ อบรมเรื่องสัญญาณจราจร – 13.00 รุ่นพี่สอนรุ่นน้องก่อนฝึกภาค

Read more

โครงการสวมหมวกนิรภัย 100%

พ.ต.ท.ชูชาติ กาญจนรูจี สวป.สภ.เสนา พร้อมกำลังตำรวจจราจร มาให้ความรู้ด้านการให้สัญญาณจราจร และประชาสัมพันธ์ “โครงการสวมหมวกนิรภัย 100%” ให้

Read more

นศท.ปี 3 ชาย ฝึกภาคสนาม

การฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ชาย โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 26-30 มกราคม 2562 หน่วยฝึกนักศึกษา

Read more

ค่ายลูกเสือ “ท่าชัยแคมป์”

เมื่อวันที่ 24-26 มกราคม 2562 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้นำยุวกาชาด ม.1-3 ไปทำกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมที่ค่ายลูกเสือท่าชัยแคมป์ จังหวัดนครนายก จำนวน 3 วัน 

Read more