All posts tagged: กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นศท.จิตอาสาพัฒนาวัดกระโดงทอง

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563.เวลา 13.00 น.คณะผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร นำโดยครูวิฑูรย์ เจริญศิริ ได้นำนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์”ทำจิตอาสา พัฒนา

Read more

รับมอบเครื่องแบบลูกเสือเนตรนารี

โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ขอขอบคุณเทศบาลเมืองเสนา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่อนุเคราะห์มอบเครื่องแบบลูกเสือ และเนตรนารี ให้กับนักเรียนโรงเรียนเสนา

Read more

การรับสมัคร นร.ม.4 เข้าเรียน นศท.

🔰 ข่าวประชาสัมพันธ์.นักเรียนชั้นม.4 ชาย-หญิง คนใดที่ต้องการสมัครเข้าเรียนนักศึกษาวิชาทหาร สามารถสมัครได้ที่คณะผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารทุกท่าน ตั้งแต่บัดนี้

Read more

กิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์

วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 โดมอเนกประสงค์หน้าอาคารเรียน … โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” จัดกิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ โดยคณะกรรมการนักเรียนเป็น

Read more

นศท.ร่วมซักซ้อมแผนอุบัติเหตุ

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น.โรงพยาบาลเสนา ซักซ้อมแผนการปฐมพยาบาลการเกิดอุบัติเหตุรถชน โดยใช้นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนเสนา”เสนาประ

Read more

เปิดบ้านเสนา62 Open House

ผอ.พิษณุ คงรุ่งเรือง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม “เปิดบ้านเสนา62” (Open House) ประจำปี

Read more

ทัศนศึกษา ระดับชั้น ม.4 ปี 2562

โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” โดยคณะครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นำนักเรียนไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ณ พิพิธ

Read more

ทัศนศึกษา ระดับชั้น ม.5 ปี 2562

โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” โดยคณะครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 นำนักเรียนไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สวนสยาม 

Read more

ทัศนศึกษา ระดับชั้น ม.6 ปี 2562

โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” โดยคณะครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นำนักเรียนไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 ณ สวน

Read more

นศท. ชั้นปีที่ 3 ฝึกภาคสนาม

กิจกรรมการฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” เมื่อวันที่ 24-29 กุมภาพันธ์ 2563 หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑล

Read more