All posts tagged: กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ยินดีกับ นศท.วรพล ฤทธิสน

ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาวิชาทหาร วรพล ฤทธิสน นักเรียนชั้น ม.6/6 โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” โอกาสรับใบประกาศเกียรติคุณจากหน่วยฝึกนักศึกษา

Read more

กิจกรรมชมรมนักศึกษาวิชาทหาร

กิจกรรมชมรมนักศึกษาวิชาทหารเมื่อวันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ดังนี้ – 10.30 สวป.ชูชาติ อบรมเรื่องสัญญาณจราจร – 13.00 รุ่นพี่สอนรุ่นน้องก่อนฝึกภาค

Read more

โครงการสวมหมวกนิรภัย 100%

พ.ต.ท.ชูชาติ กาญจนรูจี สวป.สภ.เสนา พร้อมกำลังตำรวจจราจร มาให้ความรู้ด้านการให้สัญญาณจราจร และประชาสัมพันธ์ “โครงการสวมหมวกนิรภัย 100%” ให้

Read more

นศท.ปี 3 ชาย ฝึกภาคสนาม

การฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ชาย โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 26-30 มกราคม 2562 หน่วยฝึกนักศึกษา

Read more

ค่ายลูกเสือ “ท่าชัยแคมป์”

เมื่อวันที่ 24-26 มกราคม 2562 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้นำยุวกาชาด ม.1-3 ไปทำกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมที่ค่ายลูกเสือท่าชัยแคมป์ จังหวัดนครนายก จำนวน 3 วัน 

Read more

ค่ายลูกเสือ “ดำรงค์แคมป์”

เมื่อวันที่ 24-26 มกราคม 2562 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้นำลูกเสือกอง ม.3 ไปทำกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมที่ค่ายลูกเสือดำรงค์แคมป์ จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 3

Read more

ค่ายลูกเสือ “ไร่กุลรดา”

เมื่อวันที่ 24-26 มกราคม 2562 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้นำ เนตรนารี ม.2 และ ม.3 ไปทำกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมที่ค่ายลูกเสือไร่กุลรดา อำเภอชัยบาดาล จังหวัด

Read more

ค่ายลูกเสือ “หันคาแคมป์”

เมื่อวันที่ 24-26 มกราคม 2562 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้นำ ลูกเสือ เนตรนารี ม.1 และลูกเสือ ม.2ไปทำกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมที่ค่ายลูกเสือ หันคาแคมป์  

Read more

กำหนดการเข้าค่ายพักแรม

โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” จัดการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ระหว่างวันที่ 24-26 มกราคม 2562 ดังนี้

Read more

นศท.รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

ครูวิฑูรย์ เจริญศิริ ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” นำนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปี เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ที่ตลาดบ้านแพน อำเภอเสนา

Read more