All posts tagged: การงานอาชีพ

ยินดีต้อนรับคุณครูคนใหม่ 1 ท่าน

โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ยินดีต้อนรับคุณครูคนใหม่ 1 ท่าน คุณครูวีณาภรณ์ เคารพาพงษ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้วยความยินดียิ่งครับ

Read more

ท่าน ผอ.เยี่ยมให้กำลังใจนักเรียน

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ผอ. ปริศนา สุขสุสาสน์ เยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” แข่งขันงาน

Read more