มอบเกียรติบัตรแข่งขันประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ

วันที่ 3 ธันวาคม 2561 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดพิธีแสดงความยินดีและมอบเกียรติ

Read more

นัดหมายถ่ายรูปทำเนียบรุ่น

งานประชาสัมพันธ์จะนัดถ่ายภาพกลุ่มห้องเพื่อลงวารสารช่อปาริชาต จึงขอเรียนเชิญครูที่ปรึกษาร่วมถ่ายภาพกับนักเรียนในที่ปรึกษาของท่านในวันและเวลาดังต่อไปนี้

Read more

ประกวดจัดบอร์ดเทิดพระเกียรติ

กำหนดจัดกิจกรรมการประกวดบอร์ดนิทรรศการเพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในฐานะที่ทรงได้รับการทูลเกล้าฯ

Read more

กำหนดประชุมครูเต็มคณะ

ขอเชิญครูและบุคลากรโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทฺธิ์”เข้าร่วมประชุมเต็มคณะ ประจำเดือนธันวาคม 2561 ในวันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา เวลา

Read more

การประชุมศุนย์พัฒนาฯ ศิลปะ

การประชุมศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเตรียมการจัดมหกรรมดนตรีไทย ดนตรีสากล และนาฏศิลป์ไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ

Read more

ภาษาอังกฤษหน้าเสาธง

28 พฤศจิกายน 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมโครงการให้ความรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หน้าเสาธง ซึ่งกิจกรรมนี้จะมีประจำทุกวันพุธ ใน

Read more

นักเรียนรางวัลพระราชทาน

นายนนทวัชร์ ไกรสกุล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” รับการประเมินจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

Read more

แนะแนวศึกษาต่อ-วิทยาศาสตร์

คณะอาจารย์และนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้มาแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ให้กับนักเรียน

Read more

พิธีถวายราชสดุดีรัชกาลที่ 6

กองลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” จัดพิธีถวายราชสดุดีเนื่องใน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2561 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

Read more

การประกวดดาว-เดือน-ดาวเทียม

คณะกรรมการนักเรียน และชมรมทูบีนัมเบอร์วัน โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง โดยให้มีการประกวดการประกวดดาว-เดือน-

Read more