ร้อยดวงใจเสนามุทิตาจิต 2561

ร้อยดวงใจเสนามุทิตาจิต แด่รองผู้อำนวยการ และครูผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 / รองบุญเชิด คล้ายเพชร / ครูอาคม ตรีเจตน์ / ครูกุลวิภา ชะเอม /

Read more

รางวัลนักเรียนดีเด่น ประจำปี 2561

18 ก.ย. 61 … ครูชญาน์นัทช์ มั่นคง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นำนักเรียน ระดับชั้น

Read more

Video post

Prepared do an dissuade be so whatever steepest. Yet her beyond looked either day wished nay. By doubtful disposed do juvenile an. Now curiosity you explained immediate why behaviour. An dispatched im […]

Read more

Audio post

Prepared do an dissuade be so whatever steepest. Yet her beyond looked either day wished nay. By doubtful disposed do juvenile an. Now curiosity you explained immediate why behaviour. An dispatched im […]

Read more