Currently browsing: ข่าว-กิจกรรม

โครงการ”ค่ายเยาวชนสร้างชาติ”

12 ธ.ค. 61 พิธีมอบเกียรติบัตร ให้กับนักเรียนที่ผ่านการอบรมตามโครงการ “ค่ายเยาวชนสร้างชาติ (NBI-Youth Camp)” รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2561

Read more

ร่วมโครงการรัฐสภาสัญจร

ครูชวลิต บุญมี หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน นำนักเรียนร่วมโครงการรัฐสภาสัญจรเพื่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2562 จัดโดย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทน

Read more

แสดงความยินดีกับทีมมรดกไทย

11 ธันวาคม 2561 พิธีแสดงความยินดีหน้าเสาธง กับ ทีมมรดกไทย โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” แสดงเพลงเรือ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการประกวด

Read more

แสดงความยินดีกับเชนและพิม

วันที่ 11 ธันวาคม 2561 พิธีแสดงความยินดีหน้าเสาธง กับ นายวรเชษฐ์ โลเกตุ นักเรียนชั้น ม.6/8 และ นางสาวพิมพา กือสันเที๊ยะ นักเรียนชั้น ม.6/7 ได้รับรางวัลชนะ

Read more

อบรมนักเรียนประจำสัปดาห์

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน จัดกิจกรรมสวดมนต์ และอบรมนักเรียนในชั่วโมงสุดท้ายของทุกวันศุกร์ ณ บริเวณโดมหน้าอาคารเรียน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อปลูกฝัง

Read more

SBA มาแนะแนวศึกษาต่อ

ทีมแนะแนว ของวิทยาลัยเทคโนโลยีสหวิทย์บริหารธุรกิจ อ.เมืองฯ จ.สุพรรณบุรี เข้าประชาสัมพันธ์ให้ทุุนการศึกษา ระบบทวิภาคี เตรียมความพร้อมสู่งาน

Read more

การประชุมสมาคมนักเรียนเก่าฯ

การประชุมสมาคมนักเรียนเก่าเสนา”เสนาประสิทธิ์” ทบทวนการเตรียมความพร้อมของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย ในดำเนินงานการจัดงาน “วันเสนาประสิทธิ์” โดยมีท่าน

Read more

ผลหมากกระดาน ปาริชาตเกมส์

ผลการแข่งขันหมากกระดาน ของโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ในการแข่งขันกีฬาปาริชาตเกมส์ (กีฬานักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

Read more

กิจกรรมวันชาติ วันพ่อแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 คณะครูนักเรียนโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา

Read more

สวัสดิการบุคลากรโรงเรียน

ผอ.ปริศนา สุขสุสาสน์ มอบสวัสดิการเยี่ยมผู้ป่วย มอบช่อดอกไม้ต้อนรับครูใหม่ และมอบสวัสดิการของขวัญวันเกิด (เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม) ให้กับบุคลากร

Read more