ประชุมศูนย์ฯ กลุ่มสาระศิลปะ

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ห้องโสตฯ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จัดประชุมคณะดำเนินการจัดกิจกรรม “งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน และมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา 

Read more

ศึกษาดูงาน-ทัศนศึกษา จ.น่าน

คณะครู-บุคลากร โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” เดินทางไปศึกษาดูงาน และจัดงานมิทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ “จากใจ ถึงใจ สายใย เสนา” ณ จังหวัดน่าน 

Read more

งานเกษียณอายุราชการ 2561

โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” จัดงานเกษียณอายุราชการ “ร้อยดวงใจเสนามุทิตาจิต” เมื่อวันพุธที่ 26 กันยายน 2561 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มีผู้เกษียณอายุราชการ 

Read more

ศึกษาดูงานจังหวัดจันทบุรี

กิจกรรมพัฒาบุคลากรกลุ่มบริหารงบประมาณและบุคลากร ศึกษาดูงานโครงการตามแนวพระราชดำริและศึกษาภูมิทัศน์ป่าชายเลน จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 24-25

Read more

แสดงความยินดีรางวัลเด็กดีเด่น

โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงลักคณา สุขวรรณ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 รับเกียรติบัตรรางวัล “เด็กดีเด่น” เป็นผู้ที่อุทิศตนบำเพ็ญ

Read more

ร้อยดวงใจเสนามุทิตาจิต 2561

ร้อยดวงใจเสนามุทิตาจิต แด่รองผู้อำนวยการ และครูผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 / รองบุญเชิด คล้ายเพชร / ครูอาคม ตรีเจตน์ / ครูกุลวิภา ชะเอม /

Read more

รางวัลนักเรียนดีเด่น ประจำปี 2561

18 ก.ย. 61 … ครูชญาน์นัทช์ มั่นคง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นำนักเรียน ระดับชั้น

Read more

Video post

Prepared do an dissuade be so whatever steepest. Yet her beyond looked either day wished nay. By doubtful disposed do juvenile an. Now curiosity you explained immediate why behaviour. An dispatched im […]

Read more