Posts archive for พฤศจิกายน, 2018

สวัสดิการของขวัญวันเกิด

งานสวัสดิการโรงเรียน และกลุ่มบริหารการเงินและบุคลกร จัดสวัสดิการเสริมขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรภายในสถานศึกษา โดยจัดของเยี่ยมป่วย และของขวัญวันเกิด

Read more

ยินดีต้อนรับครูใหม่

โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ยินดีต้อนรับคุณครูบรรจุใหม่ และครูฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 5 ท่าน เพื่อร่วมทำงานและพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพ

Read more

ประชุมผู้ปกครอง 2/2561

28 ตุลาคม 2561 โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” พระนครศรีอยุธยา โดยรองฯสมเจษฎ์ ผ่องยุบล รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน พร้อมด้วย

Read more

จัดสวัสดิการบุคลากร

นางปริศนา สุขสุสาสน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” เป็นประธานในการมอบกระเช้าและสวัสดิการของเยี่ยมให้กับ ครู บุคลากร ที่เจ็บป่วย หรือมีพ่อ แม่ บุตร

Read more

ยินดีต้อนรับครูใหม่  6 ท่าน

ยินดีต้อนรับครูใหม่  6 ท่าน ได้แก่ 1. คุณครูชาญณัฏฐ์ ไชโย สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 2. คุณครูปนิศา รุ่งเรือง ภาษาจีน 3. คุณครูเรณู บุตรตุ้ม สุขศึกษา

Read more

ประชุมศูนย์ฯ กลุ่มสาระศิลปะ

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ห้องโสตฯ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จัดประชุมคณะดำเนินการจัดกิจกรรม “งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน และมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา 

Read more

ศึกษาดูงาน-ทัศนศึกษา จ.น่าน

คณะครู-บุคลากร โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” เดินทางไปศึกษาดูงาน และจัดงานมิทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ “จากใจ ถึงใจ สายใย เสนา” ณ จังหวัดน่าน 

Read more

งานเกษียณอายุราชการ 2561

โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” จัดงานเกษียณอายุราชการ “ร้อยดวงใจเสนามุทิตาจิต” เมื่อวันพุธที่ 26 กันยายน 2561 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มีผู้เกษียณอายุราชการ 

Read more

ศึกษาดูงานจังหวัดจันทบุรี

กิจกรรมพัฒาบุคลากรกลุ่มบริหารงบประมาณและบุคลากร ศึกษาดูงานโครงการตามแนวพระราชดำริและศึกษาภูมิทัศน์ป่าชายเลน จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 24-25

Read more

แสดงความยินดีรางวัลเด็กดีเด่น

โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงลักคณา สุขวรรณ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 รับเกียรติบัตรรางวัล “เด็กดีเด่น” เป็นผู้ที่อุทิศตนบำเพ็ญ

Read more