รางวัล “เด็กดีเพื่อสังคมไทย”

ขอแสดงความยินดีกับ นายนนทวัชร์ ไกรสกุล นักเรียนชั้น ม.6/4 รับรางวัลชมเชย “เด็กดีเพื่อสังคมไทย”ประจำปี 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

Read more

รางวัลตอบคำถาม O-Net คณิต

วันที่ 17 มกราคม 2562 กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรหน้าเสาธง ให้กับทีมนักเรียน ประกอบด้วยเด็กหญิงกัญญาณัฐ ศรีคำ, เด็กหญิงบุษบากร เฟื่อง

Read more

ร่วมกิจกรรมพิธีวันครู อ.เสนา

วันที่ 16 มกราคม 2562 คณะครูโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ได้ร่วมกิจกรรมวันครู เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติครู ณ หอประชุม

Read more

ประเมินนร.รับรางวัลพระราชทาน

วันที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 14.00 น. นายนนทวัชร์ ไกรสกุล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” รับการประเมินนักเรียนเพื่อรับ

Read more

ทีมงานสภานักเรียนชุดใหม่

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 ทีมงานสภานักเรียนชุดใหม่ แสดงตัวและกล่าวประกาศนโยบายหน้าเสาธง ทีมงานประกอบด้วย

Read more

อัพเดทผังโต๊ะ วันเสนาประสิทธิ์

ผังโต๊ะงาน “วันเสนาประสิทธิ์” อัพเดทเมื่อ วันที่ 4 มกราคม 2562 สีเหลือง = โต๊ะว่าง , สีเขียว = จองแล้ว , สีแดง = จ่ายเงินแล้ว

Read more

เชิญร่วมประชุมใหญ่สามัญ 2561

ขอเชิญศิษย์เก่า โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562 เวลา 16.30 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา

Read more

กำหนดการเข้าค่ายพักแรม

โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” จัดการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ระหว่างวันที่ 24-26 มกราคม 2562 ดังนี้

Read more

ยินดีกับครูชำนาญการพิเศษ

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 ผอ.ปริศนา สุขสุสาสน์ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ คุณครูกฤษฎา ประเสริฐศรี คุณครูวรรณภา เย็นมนัส และคุณครูปรัชญา วงษ์พจนี 

Read more

มอบสวัสดิการของเยี่ยมผู้ป่วย

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 ผอ.ปริศนา สุขสุสาสน์ มอบสวัสดิการเยี่ยมผู้ป่วยให้กับบุคลากร หรือบุคคลในครอบครัวของบุคลากรที่เจ็บป่วยเข้ารับการรักษาที่โรง

Read more