Posts archive for มีนาคม, 2021

พิธีมอบเกียรติบัตรและประดับเข็ม “คนดีศรีเสนา” ปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” จัดพิธีมอบเกียรติบัตรและประดับเข็ม “คนดีศรีเสนา” ปีการศึกษา 2564 เพื่อยกย่องในคุณงามความดีที่นักเรียนได้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนและเป็นแบบอย […]

Read more

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษฯ

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

Read more

ประกาศรับสมัครนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ

ประกาศรับสมัครนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

Read more

การประชุมคณะครูประจำเดือนมีนาคม 64

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม2564 โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” จัดการประชุมคณะครูประจำเดือนมีนาคม เพื่อชี้แจงการดำเนินงาน และการเตรียมความพร้อมในการสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2/2563 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา

Read more

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อดำเนินการคัดเลือกประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” และรายงานผลการดำเนินงานขอ […]

Read more

การรับสมัครนักเรียน ชั้น ม. 4 ประจำปีการศึกษา 2564

ตารางปฏิทินการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ประจำปีการศึกษา 2564

Read more

การรับสมัครนักเรียน ชั้น ม. 1 ประจำปีการศึกษา 2564

ตารางปฏิทินการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ประจำปีการศึกษา 2564

Read more

การเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” จัดกิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียน ส่งเสริมให้นักเร […]

Read more

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2564

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ได้จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ครั้งที่ 1/2564  ณ ห้องเกียรติภูมิ

Read more