Posts archive for มิถุนายน, 2019

ร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา

วันที่ 3 มิถุนายน 2562 ผอ.ปริศนา สุขสุสาสน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีลงนามถวาย

Read more

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิม

Read more

จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรีโลก

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ร่วมกับคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” จัด

Read more

สวัสดิการมอบของเยี่ยมผู้ป่วย

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ผอ.ปริศนา สุขสุสาสน์ มอบสวัสดิการเยี่ยมผู้ป่วยให้กับบุคลากร หรือบุคคลในครอบครัวของบุคลากรที่เจ็บป่วยเข้ารับการรักษาที่โรง

Read more

แสดงความยินดี ครูชำนาญการ

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ผอ.ปริศนา สุขสุสาสน์ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ คุณครูพัชชา แก้วทอง คุณครูรัชฎาภรณ์ ฤกษ์สง่า และคุณครูชัชพล ศิริกุล 

Read more

กำหนดไหว้ครู ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” กำหนดจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 13 มิถุนายน 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีและ

Read more

การแบ่งนักเรียนประจำคณะสี

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาจะดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬา “เสนาปาริชาตเกมส์” ประจำปีการศึกษา  2562 (กีฬาสี) และแบ่งคณะสีออกเป็น 4 สีได้แก่ 

Read more