Currently browsing: ข่าว-ประชาสัมพันธ์

แสดงความยินดีกับเชนและพิม

ขอแสดงความยินดีด้วยกับเชนและพิม นายวรเชษฐ์ โลเกตุ ม.6/8 นางสาวพิมพา กือสันเที๊ยะ ม.6/7 จากโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ได้รับรางวัลชนะเลิศ

Read more

กำหนดแนะแนวการศึกษา-อาชีพ

สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กำหนดจัดการแนะแนวการศึกษาและอาชีพก่อนสำเร็จการศึกษา ให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6

Read more

ผลหมากกระดาน ปาริชาตเกมส์

ผลการแข่งขันหมากกระดาน ของโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ในการแข่งขันกีฬาปาริชาตเกมส์ (กีฬานักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

Read more

ประชาสัมพันธ์ English Camp

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ขอเชิญชวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม English Day Camp ประจำปีการศึกษา

Read more

cosplay contest 2018

ประกาศ นักเรียนที่ชอบการออกแบบมีความคิดสร้างสรรค์ต้องการพื้นที่ในการแสดงศักยภาพ มาพบกันได้ที่งาน “cosplay contest 2018” จัดโดยกลุ่มสาระฯ

Read more

นัดหมายถ่ายรูปทำเนียบรุ่น

งานประชาสัมพันธ์จะนัดถ่ายภาพกลุ่มห้องเพื่อลงวารสารช่อปาริชาต จึงขอเรียนเชิญครูที่ปรึกษาร่วมถ่ายภาพกับนักเรียนในที่ปรึกษาของท่านในวันและเวลาดังต่อไปนี้

Read more

ประกวดจัดบอร์ดเทิดพระเกียรติ

กำหนดจัดกิจกรรมการประกวดบอร์ดนิทรรศการเพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในฐานะที่ทรงได้รับการทูลเกล้าฯ

Read more

กำหนดประชุมครูเต็มคณะ

ขอเชิญครูและบุคลากรโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทฺธิ์”เข้าร่วมประชุมเต็มคณะ ประจำเดือนธันวาคม 2561 ในวันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา เวลา

Read more

ขอเชิญร่วมงานวันเสนาประสิทธิ์

สมาคมนักเรียนเก่าเสนา”เสนาประสิทธิ์” ขอเชิญร่วมงาน “วันเสนาประสิทธิ์” โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ครบรอบ 83 ปี  ใน วันเสาร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ

Read more