Currently browsing: ข่าว-กิจกรรม

ประกวดจัดบอร์ดเทิดพระเกียรติ

กิจกรรมการประกวดบอร์ดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร “รัชกาลที่ 9” ในฐานะที่ทรงได้รับการ

Read more

มอบเกียรติบัตรแข่งขันประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ

วันที่ 3 ธันวาคม 2561 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดพิธีแสดงความยินดีและมอบเกียรติ

Read more

การประชุมศุนย์พัฒนาฯ ศิลปะ

การประชุมศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเตรียมการจัดมหกรรมดนตรีไทย ดนตรีสากล และนาฏศิลป์ไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ

Read more

ภาษาอังกฤษหน้าเสาธง

28 พฤศจิกายน 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมโครงการให้ความรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หน้าเสาธง ซึ่งกิจกรรมนี้จะมีประจำทุกวันพุธ ใน

Read more

นักเรียนรางวัลพระราชทาน

นายนนทวัชร์ ไกรสกุล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” รับการประเมินจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

Read more

แนะแนวศึกษาต่อ-วิทยาศาสตร์

คณะอาจารย์และนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้มาแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ให้กับนักเรียน

Read more

พิธีถวายราชสดุดีรัชกาลที่ 6

กองลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” จัดพิธีถวายราชสดุดีเนื่องใน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2561 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

Read more

การประกวดดาว-เดือน-ดาวเทียม

คณะกรรมการนักเรียน และชมรมทูบีนัมเบอร์วัน โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง โดยให้มีการประกวดการประกวดดาว-เดือน-

Read more

ประกวดประดิษฐ์กระทง

คณะกรรมการนักเรียน และชมรมทูบีนัมเบอร์วัน โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง โดยให้มีการประกวดประดิษฐ์กระทงประเภท

Read more

ร่วมนิทรรศการ เปิดโลกวิชาการ

โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ร่วมจัดนิทรรศการ “เปิดโลกวิชาการ” โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อแสดงผลงานนักเรียน และ

Read more