All posts tagged: ยุวกาชาด

ค่ายลูกเสือ “ท่าชัยแคมป์”

เมื่อวันที่ 24-26 มกราคม 2562 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้นำยุวกาชาด ม.1-3 ไปทำกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมที่ค่ายลูกเสือท่าชัยแคมป์ จังหวัดนครนายก จำนวน 3 วัน 

Read more

กำหนดการเข้าค่ายพักแรม

โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” จัดการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ระหว่างวันที่ 24-26 มกราคม 2562 ดังนี้

Read more