All posts tagged: ภาษาไทย

ยินดีต้อนรับครูใหม่

โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ยินดีต้อนรับคุณครูบรรจุใหม่ และครูฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 5 ท่าน เพื่อร่วมทำงานและพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพ

Read more

แสดงความยินดีรางวัลเด็กดีเด่น

โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงลักคณา สุขวรรณ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 รับเกียรติบัตรรางวัล “เด็กดีเด่น” เป็นผู้ที่อุทิศตนบำเพ็ญ

Read more