Posts archive for ตุลาคม, 2021

การประเมิน เพื่อขอมีวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ 

วันที่ 19 ตุลาคม 2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล ได้ดำเนินการจัดการประเมิน เพื่อขอมีวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด (ว21/2560) โดยมี นางสาวมรกต วงษ์เนตร รองผู้อำนวยการ กลุ่มบ […]

Read more

การประเมินเพื่อขอมีวิทยฐานะ ครูชำนาญการ

วันที่ 18 ตุลาคม 2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล ได้ดำเนินการจัดการประเมินเพื่อขอมีวิทยฐานะ ครูชำนาญการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่  ก.ค.ศ.  กำหนด  (ว21/2560)  โดยมี นางสาวมรกต  วงษ์เนตร รองผู้อำนวยการกลุ่มบริ […]

Read more

การประเมินเพื่อขอมีวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

วันที่ 18 ตุลาคม 2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล ได้ดำเนินการจัดการประเมินเพื่อขอมีวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่  ก.ค.ศ.  กำหนด  (ว21/2560)  โดยมี นางสาวมรกต  วงษ์เนตร รองผู้อำนวยการกลุ […]

Read more

การประเมินเพื่อขอมีวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

วันที่ 14 ตุลาคม 2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล ได้ดำเนินการจัดการประเมิน เพื่อขอมีวิทยฐานะ ครูชำนาญการ  ของคุณครูคณิต  ศรีผาติ  โดยมี นางปริศนา  สุขสุสาสน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” นางสาวกนก […]

Read more

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการเขียนบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู

วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการเขียนบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู โดยมี นางปริศนา สุข […]

Read more

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 1

วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์  เข็มที่ 1  ตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยมี นายอุทัย  นุชนวล รอง […]

Read more

การประเมินเพื่อขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการ

วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล ได้ดำเนินการจัดการประเมินเพื่อขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด (ว21/2560) โดยมีท่านรองฯ มรกต  วงษ์เนตร และคณะกรรมการประเ […]

Read more

การจัดทำระบบงานสารบรรณแบบออนไลน์

วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564 นางปริศนา  สุขสุสาสน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” รองผู้อำนวยการอุทัย นุชนวล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป พร้อมด้วยตัวแทนกลุ่มบริหารงาน เข้าร่วมประชุม ก […]

Read more

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5เข้ารับการฉีดวัคซีน

วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 125 คน เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 1 ตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยมีท่านผู้อ […]

Read more

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เข้ารับการฉีดวัคซีน เข็มที่ 1

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” จำนวน 153 คน เข้ารับ การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 1 ตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ณ โรงพยาบาล […]

Read more