Posts archive for สิงหาคม, 2021

กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมจัดกิจกรรมการเข้าร่วมพัฒนาศักยภาพออนไลน์ ระหว่างวันที่ 6-11 สิงหาคม 2564

Read more

โครงการ การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชน ผ่านระบบออนไลน์ Google meet

วันที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 12.30 – 14.40 น. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” นำนักเรียน เข้าร่วมอบรมโครงการ การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวใน […]

Read more