Posts archive for เมษายน, 2021

สนามสอบการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ

โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” เป็นสนามสอบการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ ในการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ระหว่างวันที่ 3-4 เมษายน 2564 ณ โรงเรียนเสนา “เ […]

Read more

รองผู้อำนวยการเข้ารับการประเมินสัมฤทธิผลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 2 เมษายน 2564 ผู้อำนวยการปริศนา  สุขสุสาสน์ เป็นคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีรองผู้อำนวยการมรกต  วงษ์เนตร รองผู้อำนวยการอารีรัตน์  สวนหลวง และรองผู้อำนวยการอ […]

Read more

การนำเสนอผลงานเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการ

โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” จัดการนำเสนอผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่   ตำแหน่งครู  เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาขอเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการ รายปีการศึกษา (วฐ.2) ปีการศึกษา 2562  ระหว่างวันที่ 1-2 เมษา […]

Read more