Posts archive for มิถุนายน, 2020

ประกาศเลขประจำตัวนักเรียน ม.1

โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ประกาศเลขประจำตัวนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เพื่อนำไปปักเสื้อนักเรียน โดยจำแนกตามห้องเรียน

Read more

ขอขอบคุณเทศบาลเมืองเสนา

โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์ “ขอขอบคุณเทศบาลเมืองเสนา ที่จัดทำทางข้าม (ม้าลาย) บริเวณด้านหน้าโรงเรียนเพื่อต้อนรับเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีกาศึกษา 2563 และขอบคุณ

Read more

การรับหนังสือเรียน ม.6 ปี 2563

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ได้ดำเนินการแจกหนังสือเรียน ตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการ

Read more

การรับหนังสือเรียน ม.5 ปี 2563

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ได้ดำเนินการแจกหนังสือเรียน ตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการ

Read more

การรับหนังสือเรียน ม.3 ปี 2563

มื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ได้ดำเนินการแจกหนังสือเรียน ตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการ

Read more

ให้นักเรียนเดินทางกลับที่ตั้ง

โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ขอความร่วมมือนักเรียนทุกคน ที่อยู่ต่างจังหวัด ให้เดินทางกลับมาอยู่ในพื้นที่ พร้อมทั้งหลีกเลี่ยงไปยังพื้นที่เสี่ยงโรคระบาด เพื่อเตรียมความพร้อม

Read more

การรับหนังสือเรียน ม.2 ปี 2563

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ได้ดำเนินการแจกหนังสือเรียน ตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการ

Read more

รายงานตัวและมอบตัวนักเรียน ม.4

เมื่อวันที่ 14-15 มิถุนายน 2563 โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” จัดให้มีการรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยทางโรงเรียน

Read more

รายงานตัวและมอบตัวนักเรียน ม.1

เมื่อวันที่ 12-13 มิถุนายน 2563 โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” จัดให้มีการรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยทางโรงเรียน

Read more

นักศึกษาวิชาทหารจิตอาสา

วันที่ 8 มิถุนายน 2563 คณะ ผกท.โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” นำนศท.และว่าที่นศท.โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ไปแจกขนมและของเล่นให้แก่เด็กๆในชุมชน

Read more