Posts archive for มีนาคม, 2020

เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรมนักเรียน

ท่าน ผอ.ปริศนา สุขสุสาสน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ได้เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ

Read more

ระเบียบรับสมัครนักเรียน ม.1 ม.4

ระเบียบการรับนักเรียน โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 สามารถดูรายละเอียด ประเภทการรับ

Read more

แจ้งนักเรียนชั้น ม.3 และชั้น ม.6

ด่วน !!! แจ้งนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ยกเลิกการมาซ้อม และยกเลิกพิธีรับประกาศนียบัตรจบการศึกษาชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2562 โดยให้มารับประกาศนียบัตร

Read more

แจ้งนักเรียนมีผลการเรียนไม่ผ่าน

ด่วน !!! ขอยกเลิกหนังสือแจ้งให้ผู้ปกครองนักเรียนมาพบ ในวันที่ 10 มี.ค. 63 กรณีที่นักเรียนมีผลการเรียนไม่ผ่าน แต่ให้นักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ผ่าน มารับเอกสารซ่อม

Read more

ยินดีกับ ผอ.จิรศักดิ์ สุภารส

ขอแสดงความยินดีกับ ครูจิรศักดิ์ สุภารส เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนพัฒนาราม อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรี

Read more

ยินดีกับ ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน

ขอแสดงความยินดี กับชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ผ่านการประกวดระดับดีเด่น ในการประกวดการนำเสนอ ชมรม TO BE NUMBER

Read more

มาตรการเฝ้าระวังไวรัสโควิด-19

โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ประกาศเรื่องมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัส COVID-19 โดยประกาศและขอความร่วมมือ

Read more