Posts archive for มกราคม, 2020

ศูนย์เพื่อนใจชมรมทูบีนัมเบอร์วัน

ชมรม​ศูนย์เพื่อนใจ ToBeNumberone ​โรงเรียนเสนา​ “เสนา​ประสิทธิ์” เปิดให้บริการปรับทุกข์​ สร้างสุข​ แก้ปัญหา พัฒนา EQ โดยเปิดให้บริการทุกวันจันทร์​-ศุกร์​ 

Read more

กิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” โดยกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน จัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม พัฒนาระเบียบวินัยนักเรียน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

Read more

จัดการสอบ Pre O-Net ชั้น ม.3

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” จัดการสอบ Pre O-Net สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อเป็นการ

Read more

อบรม ขยายฐานเยาวชนจิตอาสา

สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการขยายฐานเยาวชนจิตอาสาและเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนจิตอาสา จังหวัด

Read more

นศท.พัฒนาถนนในเขตชุมชน

วันที่ 8 มกราคม 2563 โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์ โดยนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 18 จังหวัดสระบุรี ออกพัฒนาถนนบริเวณประตูน้ำเจ้าเจ็ด เพื่อให้ชาวบ้าน

Read more

ตารางการติวข้อสอบ O-NET

ตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กำหนดตารางการทดสอบแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 คือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

Read more

ผอ. เยี่ยมค่ายพักแรม ชั้น ม.3

วันที่ 3 มกราคม 2563 ผอ.ปริศนา สุขสุสาสน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ออกตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ แก่ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด คณะครู และ

Read more

ผอ. เยี่ยมค่ายพักแรม ชั้น ม.2

วันที่ 3 มกราคม 2563 ผอ.ปริศนา สุขสุสาสน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ออกตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ แก่ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด คณะครู และ

Read more

ค่ายลูกเสือ(ลส นน ยว) ชั้น ม.3

โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 2-4 มกราคม 2563 ณ ค่ายลูกเสือสิทธิ

Read more

ค่ายพักแรม(ลส นน ยว)ชั้น ม.2

โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างวันที่ 2-4 มกราคม 2563 ณ ค่ายลูกเสือไท

Read more