Posts archive for กรกฎาคม, 2019

กิจกรรมแห่-ถวายเทียนพรรษา

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ร่วมกับคณะครู คณะกรรมการนักเรียนและตัวแทนนักเรียนในแต่ละห้องได้ร่วมดำเนิน

Read more

กิจกรรมเนื่องในวันเข้าพรรษา

โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” จัดกิจกรรมฟังเทศน์ และหล่อเทียนเข้าพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา และกิจกรรมปฏิญาณตน “งดดื่มสุรา” เนื่องในวัน

Read more

สภ.เสนาให้ความรู้กฎหมายจราจร

ร.ต.อ.พิชัย สนเอี่ยม งานจราจร สภอ.เสนา และคณะ มาบรรยายให้ความรู้ ด้านกฎหมายจราจร และการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย ให้กับนักเรียนโรงเรียน

Read more

ศัพท์ภาษาอังกฤษหน้าเสาธง

10 กรกฎาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมโครงการให้ความรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หน้าเสาธง ซึ่งกิจกรรมนี้จะมีประจำทุกวันพุธ ใน

Read more

โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน

งานอนามัย กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ได้เล็งเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพ จึงจัดทำโครงการตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปี 2562

Read more

ตารางสอบกลางภาค 1/2562

กลุ่มงานบริหารวิชาการ โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” กำหนดสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 22-26 กรกฎาคม 2562 โดย ม.1-ม.3 มี

Read more

จัดกิจกรรมวันทานาบาตะ

เมื่อวันที่ 4 กรกฏาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัดงานกิจกรรมวันทานาบาตะ (ขอพรจากดวงดาว) ณ โดมหน้าอาคารเรียน และ

Read more

วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

เนื่องในวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี สำนักงานลูกเสือแห่งชาติได้กำหนดจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” พร้อมด้วย

Read more

2 รางวัลจากกีฬาแบดมินตัน

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงแพรวาริญ น้ำใจดี นักเรียนชั้น ม.3/3 ได้รับ 2 รางวัลจากการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน SIRIDAJ CHAMPIONSHIP KELASI CUP 

Read more

กิจกรรมเนื่องในวันเข้าพรรษา

โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” เชิญชวนร่วมกิจกรรม เนื่องในวันอาสารฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ในวันพฤหัสที่ 11 กรกฎาคม 2562 โดยมีกิจกรรมฟังเทศน์ หล่อ

Read more