Posts archive for เมษายน, 2019

จัดเวทีเสวนาเยาวชนให้กับ นร.

สถาบันส่งเสริมประชาธิปไตยจัดเวทีเสวนา เรื่องการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการกำหนดนโยบายชาติให้กับนักเรียนโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” เพื่อปลูกฝัง

Read more

การสอบวัดพื้นฐานความรู้ ม.4

โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” จัดการสอบวัดพื้นฐานความรู้ และความสามารถทางด้านวิชาการ สำหรับนักเรียนที่สมัครเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการ

Read more

พิธีมอบประกาศนียบัตร ม.3 ม.6

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.3 แล ะม.6 ประจำปีการศึกษา 2561 ขึ้น และ

Read more

การรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1, ม.4

โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 22-27 มีนาคม 2562 (ยกเว้นวันที่ 

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ม.1

*** ดูห้องสอบ *** โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ประกาศ รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบวัดพื้นฐานความรู้ ความสามารถทางด้านวิชาการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปี

Read more

รางวัล สพฐ. OBEC AWARDS

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูนันทวัฒน์ พุ่มพวง ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมนักเรียนด้าน

Read more