Posts archive for กุมภาพันธ์, 2019

การจัดสอบโดยใช้ข้อสอบกลาง

ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 มีนโยบายให้มีการจัดสอบโดยใช้ข้อสอบกลาง ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

Read more

มอบเกียรติบัตร ธนาคารความดี

วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 พิธีมอบเกียรติบัตร โครงการธนาคารความดี มอบให้กับนักเรียนที่มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดี 

Read more

มอบเกียรติบัตรสาระดนตรีสากล

วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรีสากล จัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทาง

Read more

มอบเกียรติบัตรสาระดนตรีไทย

วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรีไทย จัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลป

Read more

เสนอศัพท์ภาษาญี่ปุ่นหน้าเสาธง

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 นักเรียนชั้น ม.4/7 (สายการเรียนญี่ปุ่น) 2 คน นำเสนอให้ความรู้คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นหน้าเสาธง เสนอคำศัพท์เกียวกับวันวาเลนไทน์ 

Read more

ยินดีกับ นศท.วรพล ฤทธิสน

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 พิธีแสดงความยินดีหน้าเสาธง กับนักศึกษาวิชาทหาร วรพล ฤทธิสน นักเรียนชั้น ม.6/6 โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” โอกาสรับใบประกาศ

Read more

กิจกรรมจากลารุ่นพี่อำลารุ่นน้อง

คณะกรรมการนักเรียน จัดพิธีแสดงความยินดี จากลารุ่นพี่-อำลารุ่นน้อง ในโอกาสที่ ม.3 และ ม.6 กำลังจะจบการศึกษา ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ 

Read more

พิธีปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2561

ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 งานแนะแนว โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ได้จัดงานพิธีปัจฉิมนิเทศ นักเรียนจบการศึกษาระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ประจำปีการศึกษา 

Read more

ประชุมขับเคลื่อนทุนพระราชทาน

วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. ห้องเกียรติภูมิ ครูที่ปรึกษานักเรียนระดับชั้น ม.3 เข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบแนวทางการพิจารณาคัดเลือก

Read more

ประดับเข็ม “คนดีศรีเสนา” ปี 61

ท่านรองสมเจษฏ์ ผ่องยุบล รองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร และประดับเข็ม “คนดีศรีเสนา” ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562

Read more