Currently browsing: ข่าว-กิจกรรม

นักศึกษาวิชาทหารจิตอาสา

นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” สังกัด มทบ.ที่18 จังหวัดสระบุรี ปฎิบัติหน้าที่จิตอาสางานพระราชทานเพลิงศพคุณครูชูศรี เอกฐินอดีตครูโรงเรียน

Read more

กิจกรรมเทศกาลวันตรุษจีน 63

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ/ภาษาจีน โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” จัดกิจกรรมเทศกาลวันตรุษจีน ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 ณ 

Read more

อบรมประกันสังคมสู่สถานศึกษา

สมาชิกกลุ่มชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” รับการอบรมโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ความรู้เรื่องประกันสังคมสู่สถานศึกษา 

Read more

ประเมิน นร.รางวัลพระราชทาน

วันที่ 22 มกราคม 2563 โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทานโอกาสมาประเมินนักเรียนทั้ง 2 ระดับ

Read more

SBA มาแนะแนวศึกษาต่อ

ทีมแนะแนว ของวิทยาลัยเทคโนโลยีสหวิทย์บริหารธุรกิจ อ.เมืองฯ จ.สุพรรณบุรี เข้าประชาสัมพันธ์ให้ทุุนการศึกษา ระบบทวิภาคี เตรียมความพร้อมสู่งาน

Read more

งาน “วันเสนาประสิทธิ์”

สมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” จัดงานพบปะสังสรรค์ “วันเสนาประสิทธิ์” เมื่อวันเสาร์ที่วันที่ 18 มกราคม 2563 ณ สนามโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์”

Read more

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

สมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ขึ้นเมือ วันที่ 18 มกราคม 2563 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โดยมีท่าน

Read more

ร่วมพิธีวันครู อำเภอเสนา

วันที่ 16 มกราคม 2563 คณะครูโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ได้เข้าร่วมพิธีวันครู อำเภอเสนา จัดขึ้น ณ หอประชุมอเนกประสงค์โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” 

Read more

ศูนย์เพื่อนใจชมรมทูบีนัมเบอร์วัน

ชมรม​ศูนย์เพื่อนใจ ToBeNumberone ​โรงเรียนเสนา​ “เสนา​ประสิทธิ์” เปิดให้บริการปรับทุกข์​ สร้างสุข​ แก้ปัญหา พัฒนา EQ โดยเปิดให้บริการทุกวันจันทร์​-ศุกร์​ 

Read more

กิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” โดยกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน จัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม พัฒนาระเบียบวินัยนักเรียน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

Read more