SBA มาแนะแนวศึกษาต่อ

ทีมแนะแนว ของวิทยาลัยเทคโนโลยีสหวิทย์บริหารธุรกิจ อ.เมืองฯ จ.สุพรรณบุรี เข้าประชาสัมพันธ์ให้ทุุนการศึกษา ระบบทวิภาคี เตรียมความพร้อมสู่งาน

Read more

การประชุมสมาคมนักเรียนเก่าฯ

การประชุมสมาคมนักเรียนเก่าเสนา”เสนาประสิทธิ์” ทบทวนการเตรียมความพร้อมของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย ในดำเนินงานการจัดงาน “วันเสนาประสิทธิ์” โดยมีท่าน

Read more

ผลหมากกระดาน ปาริชาตเกมส์

ผลการแข่งขันหมากกระดาน ของโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ในการแข่งขันกีฬาปาริชาตเกมส์ (กีฬานักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

Read more

ประชาสัมพันธ์ English Camp

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ขอเชิญชวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม English Day Camp ประจำปีการศึกษา

Read more

กิจกรรมวันชาติ วันพ่อแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 คณะครูนักเรียนโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา

Read more

สวัสดิการบุคลากรโรงเรียน

ผอ.ปริศนา สุขสุสาสน์ มอบสวัสดิการเยี่ยมผู้ป่วย มอบช่อดอกไม้ต้อนรับครูใหม่ และมอบสวัสดิการของขวัญวันเกิด (เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม) ให้กับบุคลากร

Read more

ประกวดจัดบอร์ดเทิดพระเกียรติ

กิจกรรมการประกวดบอร์ดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร “รัชกาลที่ 9” ในฐานะที่ทรงได้รับการ

Read more

cosplay contest 2018

ประกาศ นักเรียนที่ชอบการออกแบบมีความคิดสร้างสรรค์ต้องการพื้นที่ในการแสดงศักยภาพ มาพบกันได้ที่งาน “cosplay contest 2018” จัดโดยกลุ่มสาระฯ

Read more

มอบเกียรติบัตรแข่งขันประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ

วันที่ 3 ธันวาคม 2561 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดพิธีแสดงความยินดีและมอบเกียรติ

Read more