วิสัยทัศน์ :

องค์กรแห่งคุณภาพ เลิศล้ำวิชาการ สืบสานด้วยชุมชน สร้างคนดีสู่สังคมโลก

 

พันธกิจ :

 1. ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาความรู้ ความสามารถ จัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตร อย่างมีประสิทธิภาพ
 2. พัฒนาศักยภาพครู และผู้เรียนให้มีมีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล
 3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม มีจิตสำนึกต่อส่วนรวม รักความก้าวหน้า และพัฒนาตนเอง
 4. ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วม ในการจัด และพัฒนาการศึกษา

 

เป้าประสงค์ :

 1. เป็นโรงเรียนสังคมแห่งการเรียนรู้
 2. ดำเนินการบริหารแบบมีส่วนร่วม โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
 3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ
 4. ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ ใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ ใช้ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ ในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 5. ผู้เรียนเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทยและท้องถิ่น
 6. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมในการดำรงชีวิต

 

กลยุทธ์หลักของโรงเรียน :

 1. พัฒนาโรงเรียนให้มีระบบการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ
 2. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
 3. สร้างเสริมศักยภาพบุคลากรทุกระัดับให้เป็นมืออาชีพ
 4. พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาสู่สากล
 5. สร้างเสริมความเข้มแข็งให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการศึกษา
 6. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์

 

อัตลักษณ์ :

การศึกษาดี กิจกรรมเด่น เน้นคุณธรรม นำสุขภาพ

 

เอกลักษณ์ :

ลูกเสนา ยิ้มไหว้ ทักทายกัน

 

ปรัชญาของโรงเรียน :

รักเกียรติ รักหน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี มีคุณธรรม

 

สีประจำโรงเรียน :
สีเขียว – เหลือง

 

ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน :

เสมาคบเพลิง ตัวเสมามีสีเขียวเหลือง ซึ่งเป็นสีประจำโรงเรียนมีข้อความคติธรรมประจำโรงเรียน “ธมฺโม หเว รกฺขติ ธมฺมจาริ” แปลว่า “ธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม”

 

ต้นไม้ประจำโรงเรียน :
ต้นปาริชาต