ข้อมูลผู้บริหาร :

นางปริศนา  สุขสุสาสน์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสุภา  ผ่องยุบล

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นายอุทัย นุชนวล

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวมรกต วงษ์เนตร

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวอารีรัตน์ สวนหลวง

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

วิสัยทัศน์ :

องค์กรแห่งคุณภาพ เลิศล้ำวิชาการ สืบสานด้วยชุมชน สร้างคนดีสู่สังคมโลก

 

พันธกิจ :

 1. ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาความรู้ ความสามารถ จัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตร อย่างมีประสิทธิภาพ
 2. พัฒนาศักยภาพครู และผู้เรียนให้มีมีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล
 3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม มีจิตสำนึกต่อส่วนรวม รักความก้าวหน้า และพัฒนาตนเอง
 4. ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วม ในการจัด และพัฒนาการศึกษา

 

เป้าประสงค์ :

 1. เป็นโรงเรียนสังคมแห่งการเรียนรู้
 2. ดำเนินการบริหารแบบมีส่วนร่วม โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
 3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ
 4. ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ ใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ ใช้ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ ในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 5. ผู้เรียนเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทยและท้องถิ่น
 6. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมในการดำรงชีวิต

 

กลยุทธ์หลักของโรงเรียน :

 1. พัฒนาโรงเรียนให้มีระบบการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ
 2. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
 3. สร้างเสริมศักยภาพบุคลากรทุกระัดับให้เป็นมืออาชีพ
 4. พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาสู่สากล
 5. สร้างเสริมความเข้มแข็งให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการศึกษา
 6. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์

 

นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 นโยบายด้านที่ 1  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง

            ยุทธศาสตร์ที่ 1  การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง

นโยบายด้านที่  2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ที่  2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

นโยบายด้านที่ 3  ด้านการส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่   3  ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นโยบายด้านที่   4  ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 

            ยุทธศาสตร์ที่   4  ขยายโอกาสการเข้าถึงทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

นโยบายด้านที่ 5  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่   5  จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

นโยบายด้านที่  6  ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

            ยุทธศาสตร์ที่   6  พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม

อัตลักษณ์ :

การศึกษาดี กิจกรรมเด่น เน้นคุณธรรม นำสุขภาพ

 

เอกลักษณ์ :

ลูกเสนา ยิ้มไหว้ ทักทายกัน

 

ปรัชญาของโรงเรียน :

รักเกียรติ รักหน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี มีคุณธรรม

 

สีประจำโรงเรียน :
สีเขียว – เหลือง

 

ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน :

เสมาคบเพลิง ตัวเสมามีสีเขียวเหลือง ซึ่งเป็นสีประจำโรงเรียนมีข้อความคติธรรมประจำโรงเรียน “ธมฺโม หเว รกฺขติ ธมฺมจาริ” แปลว่า “ธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม”

 

ต้นไม้ประจำโรงเรียน :
ต้นปาริชาต

แผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสถานศึกษา

แผนการเรียน