ประวัติโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์”

โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ได้ก่อตั้งอย่างเป็นทางการ เมื่อ พ.ศ. 2497 ในระยะแรกๆ ได้อาศัยสถานที่โรงเรียนเหม่นเต็ง แพหน้าที่ว่าการอำเภอเสนา และโรงเรียนวัดบ้านแพนอยู่ระยะหนึ่ง วันที่ 15 มีนาคม 2497 จึงได้สถานที่เป็นการถาวร คือสถานที่ตั้งของโรงเรียนในปัจจุบัน เดิมใช้ชื่อว่าโรงเรียนประจำอำเภอเสนา”เสนาประสิทธิ์” และต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” มาจนถึงปัจจุบัน

ปัจจุบันโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” มีพื้นที่ 11 ไร่ 3 งาน 61 ตารางวา มีอาคารเรียน 4 หลัง อาคารหอประชุมอเนกประสงค์ 2 หลัง โรงฝึกงาน 2 หน่วย ลานอเนกประสงค์มีหลังคา 2 หลัง เรือนดนตรี 1 หลัง ห้องน้ำนักเรียน 5 หลัง เปิดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการจัดชั้นเรียนคือ 10-9-9/10-9-9 รวมทั้งสิ้น 56 ห้องเรียน