นักเรียนรางวัลพระราชทาน 2561

โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ขอแสดงความยินดี กับ นายนนทวัชร์ ไกรสกุล นักเรียนรางวัลพระราชทานประจำปี 2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภท

Read more

ขอจัดตั้งชมรมเยาวชนสร้างชาติ

บัณฑิตครูอาสา จากสถาบันสร้างชาติ NBI-Youth Club เข้าพบผู้อำนวยการโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” เพื่อขอดำเนินการจัดตั้งชมรมเยาวชนสร้างชาติอย่างเป็น

Read more

แจ้งหยุดเรียน 11-12 พ.ย. 62

เรียน ผู้ปกครองนักเรียน เรื่อง แจ้งหยุดเรียน โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” จะหยุดการเรียนการสอน วันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2562 เพื่อนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน

Read more

ร่วมงานชุมนุมลูกเลือแห่งชาติ

นักเรียนโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ได้เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเลือแห่งชาติ ครั้งที่ 21 ระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2562 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จ.ชลบุรี นำ

Read more

ที่ 3 การแข่งขันแบดมินตัน

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงแพรวาริญ น้ำใจดี นักเรียนชั้น ม.3/3 ได้รับตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันแบดมินตัน ประเภทหญิงคู่ อายุต่ำกว่า 15 ปี 

Read more

จัดการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน

โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” จัดการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562โดยแบ่งเป็น 2 ช่วง ดังนี้ ระดับชั้นมัธยม

Read more

นักศึกษาวิชาทหารจราจรจิตอาสา

วันที่ 28 ตุลาคม 2562 เปิดเทอมวันแรกกับการปฏิบัติหน้าที่ดูแลการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียน เพื่ออำนวยความสะดวกนักเรียนที่ข้ามถนน ของนักศึกษาวิชาทหาร

Read more

อบรม Google for Education

การอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา หลักสูตร การใช้เทคโนโลยีและสื่อนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ด้วย Google for Education เมื่อวันที่ 25 

Read more

อบรมวินัยน่ารู้ สู่การเป็นครูที่ดี

การอบรมเพื่อพัฒนาครูและบุคลากร เรื่อง วินัยน่ารู้ สู่การเป็นครูที่ดี เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โดยมีครูจาก 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนเสนา

Read more

นักศึกษาวิชาทหาร”จิตอาสา”

เมื่อวันที่ 14-16 ตุลาคม 2562 นักศึกษาวิชาทหาร”จิตอาสา”รวมกลุ่มกัน เพื่อสร้างสรรงานศิลปะ จิตรกรรมฝาผนังให้โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” บริเวณผนังริมรั้ว

Read more