สวป.สภ.เสนาให้ความรู้หน้าเสาธง

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 พ.ต.ท.อชิตพันธ์ วรรณาพันธ์ สวป.สภ.เสนา มาให้ความรู้หน้าเสาธง แก่นักเรียนโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” เรื่องกฎหมายจราจร การ

Read more

ร่วมขบวนแห่เทียนพรรษาทางน้ำ

โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ร่วมขบวนเรือ ในกิจกรรมแห่เทียนพรรษาทางน้ำ งานประเพณีแห่เทียนพรรษาทางน้ำ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี

Read more

ร่วมขบวนแห่เทียนพรรษาทางบก

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2562 นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ร่วมกิจกรรมขบวนแห่เทียนพรรษาทางบก ในงานประเพณีแห่เทียนพรรษา 

Read more

ประชุมประกันคุณภาพภายนอก

การประชุมเชิงปฏิบัติการ ประกันคุณภาพภายนอก รอบ 4 เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินการประกัน

Read more

การประกันสังคมสู่สถานศึกษา

โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องการประกันสังคมสู่สถานศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา จัดโดย

Read more

เยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจเคารพสิทธิ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ขยายผลกิจกรรมเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจเคารพสิทธิ ประจำปี 2562 โดยคณะครูและนักเรียนแกนนำโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” เมื่อวัน

Read more

กิจกรรมแห่-ถวายเทียนพรรษา

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ร่วมกับคณะครู คณะกรรมการนักเรียนและตัวแทนนักเรียนในแต่ละห้องได้ร่วมดำเนิน

Read more

กิจกรรมเนื่องในวันเข้าพรรษา

โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” จัดกิจกรรมฟังเทศน์ และหล่อเทียนเข้าพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา และกิจกรรมปฏิญาณตน “งดดื่มสุรา” เนื่องในวัน

Read more

สภ.เสนาให้ความรู้กฎหมายจราจร

ร.ต.อ.พิชัย สนเอี่ยม งานจราจร สภอ.เสนา และคณะ มาบรรยายให้ความรู้ ด้านกฎหมายจราจร และการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย ให้กับนักเรียนโรงเรียน

Read more

ศัพท์ภาษาอังกฤษหน้าเสาธง

10 กรกฎาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมโครงการให้ความรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หน้าเสาธง ซึ่งกิจกรรมนี้จะมีประจำทุกวันพุธ ใน

Read more