การรับสมัครนักเรียน ชั้น ม. 4 ประจำปีการศึกษา 2564

ตารางปฏิทินการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ประจำปีการศึกษา 2564

Read more

การรับสมัครนักเรียน ชั้น ม. 1 ประจำปีการศึกษา 2564

ตารางปฏิทินการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ประจำปีการศึกษา 2564

Read more

การเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” จัดกิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียน ส่งเสริมให้นักเร […]

Read more

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2564

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ได้จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ครั้งที่ 1/2564  ณ ห้องเกียรติภูมิ

Read more

กิจกรรมวันมาฆบูชา

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564 ตัวแทนผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนร่วมทำกิจกรรมทำบุญ และเวียนเทียน เนื่องในกิจกรรมวันมาฆบูชา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ณ วัดบ้านแพน

Read more

พิธีเปิดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ท่านผู้อำนวยการปริศนา สุขสุสาสน์ และรองฯมรกต วงษ์เนตร เข้าร่วมพิธีเปิดอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

Read more

การพัฒนาหลักสูตรกับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม)

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564 คณะผู้บริหาร หัวหน้าวิชาการ และตัวแทนคุณครูประจำกลุ่มสาระฯ  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ เรื่อง  การพัฒนาหลักสูตรกับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  (พีไอเอ็ม […]

Read more

การมอบเกียรติบัตรโครงการธนาคารความดี

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 รองผู้อำนวยการสุภา ผ่องยุบล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนโครงการธนาคารความดี เพื่อปลูกฝังการทำความดี มีจิตสาธารณะ และเป็นแบบอย่างในการทำความ […]

Read more

การมอบเกียรติบัตร โครงการประกวดเรียงความชิงทุนการศึกษา

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 รองผู้อำนวยการสุภา ผ่องยุบล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่ได้รับรางวัลการเข้าร่วมกิจรรม โครงการประกวดเรียงความชิงทุนการศึกษา หัวข้อ ครูคือ […]

Read more

ประกาศการรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ระหว่างวันที่ 10 -12 กุมภาพันธ์ 2564 

Read more