ห้องเรียน Facebook Classroom

🔰โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” 🔰 จัดให้มีช่องทางการจัดการเรียนการสอนทางไกลเพิ่มเติม ด้วยห้องเรียนออนไลน์ Facebook Classroom โดยให้ครูและนักเรียนทุกระดับชั้น

Read more

รายชื่อสอบคัดเลือก ระดับชั้น ม.4

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดพื้นฐานความรู้ ความสามารถทางด้านวิชาการสำหรับจัดห้องเรียนและคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

Read more

รายชื่อสอบคัดเลือก ระดับชั้น ม.1

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดพื้นฐานความรู้ ความสามารถทางด้านวิชาการสำหรับจัดห้องเรียนและคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

Read more

6 ช่องทางรับชมการศึกษาทางไกล

การจัดการศึกษาทางไกลโทรทัศน์ระบบดิจิตอลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” โดยความร่วมมือระหว่าง กระทรวงศึกษาธิการ

Read more

ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน 2563

ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ปีการศึกษา 2563 – รับสมัคร “ผ่านทางออนไลน์” ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 วันที่ 3-12 พฤษภาคม 2563

Read more

กำหนดรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 ม.4

กำหนดการรับสมัครนักเรียนต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 จะเริ่มรับสมัครทางออนไลน์ ระหว่างวันที่ 3-12 

Read more

เปิดเรียน 1 กรกฎาคม 2563

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 9 เมษายน 2563 เรื่อง การเปิดเรียนของสถานศึกษา 

Read more

มอบหน้ากากอนามัยให้ รพ.เสนา

วันที่ 30 มีนาคม 2563 พระเทพปฏิภาณวาที (เจ้าคุณพิพิธ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร มอบหมายให้นายเนรมิตร ธีรนิตยาธาร ร่วมกับคณะกรรมการ

Read more

เลื่อนรับ ปพ.1 ปพ.2 ของ ม.3 ม.6

ประกาศ : โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ขอเลื่อนวันรับ ปพ.1 ปพ.2 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด หากนักเรียนคนใดมีเหตุจำเป็นต้องใช้ 

Read more

การแก้ไขผลการเรียน 0 ร มส มผ

ประกาศจากงานทะเบียนวัดผล กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” แจ้งไปยังนักเรียนที่ยังแก้ไขผลการเรียนไม่เสร็จสิ้น สำหรับการซ่อม/แก้ไขผลการเรียน 

Read more