การประชุมครูเต็มคณะรูปแบบออนไลน์

วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ดำเนินการประชุมครูเต็มคณะรูปแบบออนไลน์ เพื่อชี้แจงการดำเนินการจัดการเรียนการสอน การเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนรูปแบบออนไซต์ และชี้แจงการดำเนินงานจากกลุ่มบริหารงานต่าง ๆ เพื่อสามารถดำเนินกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ