ผู้อำนวยการโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” เข้ารับถ้วยรางวัลพระราชทาน

วันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2564  นางปริศนา  สุขสุสาสน์   ผู้อำนวยการโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” เข้ารับถ้วยรางวัลพระราชทาน จากพระรูปทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE พร้อมทั้งมอบเกียรติให้กับแกนนำชมรม TO BE NUMBER ONE และครูที่ปรึกษาชมรม ณ โดมหน้าเสาธง